Sri Gouri Ashtothara Sathanamavali !!


 
Jai Sriman Narayana !!
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 
Om Maha Manonmani Shakthyai Nama:
Shiva Shakthyai Nama:
Shivangaryai Nama:
Iccha Shakthi Kriya Shakthi Gnana Shakthi Swaroopinyai Nama:
Shanthyatheetha Kalanthayai Nama:
Shiva Mayayai Nama:
Shiva Priyayai Nama:
Sarvajyayai Nama:
Sundaryai Nama:
Soumyayai Nama:
Sacchidanandha Roopinyai Nama:
Para Paramaryai Nama:
Balayai Nama:
Tripurayai Nama:
Kundalyai Nama:
Shivayai Nama:
Rudranyai Nama:
Vijayayai Nama:
Sharvayai Nama:
Sharvanyai Nama:
Bhuvaneshwaryai Nama:
Kalyanyai Nama:
Shoolinyai Nama:
Kanthayai Nama:
Maha Tripura Sundaryai Nama:
Malinyai Nama:
Maninyai Nama:
Madhanollasa Mohinyai Nama:
Maheshwaryai Nama:
Mathangyai Nama:
Shiva Kamyai Nama:
Chidathmikayai Nama:
Kamakshyai Nama:
Kamalakshyai Nama:
Meenakshyai Nama:
Sarva Sakshinyai Nama:
Uma Devyai Nama:
Maha Kalyai Nama:
Samayai Nama:
Sarvajjya Priyayai Nama;
Chithpurayai Nama:
Chithagnayai Nama:
Chinmayai Nama:
Chith Swaroopinyai Nama:
Maha Saraswathyai Nama:
Durgayai Nama:
Jwala Durgadhi Mohinyai Nama:
Nakulyai Nama:
Shuddha Vidhyayai Nama:
Sacchidananda Vigrahayai Nama:
Suprabhayai Nama:
Suprabha Jwalayai Nama:
Indrakshyai Nama:
Sarva Mohinyai Nama:
Mahendra Jala Madhyasthayai Nama:
Mayayai Nama:
Maya Vinodhinyai Nama:
Vishweswaryai Nama:
Vrusha Roodayai Nama:
Vidhya Jala Vinodhinyai Nama:
Manthreshwaryai Nama:
Mahalakshmyai Nama:
Mahakali Bala Pradhayai Nama:
Chathur Veda Visheshajjyayai Nama:
Savithriyai Nama:
Sarva Devathayai Nama:
Mahendranyai Nama:
Ganandhyakshayai Nama:
Maha Bhairava Poojithayai Nama:
Maha Mayayai Nama:
Maha Ghorayai Nama:
Maha Devyai Nama:
Malapahayai Nama:
Mahishasura Samharyai Nama:
Chanda Munda Kulanthakayai Nama:
Chakreshwaryai Nama:
Chathur Vedhyai Nama:
Sarvadhayai Nama:
Sura Nayikayai Nama:
Shad Sastra Nipunayai Nama:
Nithyayai Nama:
Shad Dharsana Vichakshanayai Nama:
Kalarathrai Nama:
Kalatheethayai Nama:
Kavi Raja Manoharayai Nama:
Sharada Thilaka Dharayai Nama:
Dheerayai Nama:
Dheera Jana Priyayai Nama:
Ugramaryai Nama:
Maha Maryai Nama:
Kshipra Maryai Nama:
Rana Priyayai Nama:
Annapoorneshwaryai Nama:
Mathrey Nama:
Swarnakara Thadithprabhayai Nama:
Swara Vyanjana Varnnodhayayai Nama:
Gadhya Padhyadhi Karanayai Nama:
Padha Vakyartha Nilayayai Nama:
Bindu Nadhadhi Karanayai Nama:
Mokshesa Mahishyai Nama:
Sathyayai Nama:
Bhukthi Mukthi Phalapradhayai Nama:
Vijjyana Dayinyai Nama:
Prajjyai Nama:
Prajjyana Phaladayinyai Nama:
Ahangara Kalatheethayai Nama:
Para Shakthyai Nama:
Parath Parayai Nama:
 
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 

No comments: