Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 1 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 2 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 3 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 4 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 5 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 6 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 7 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 8 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 9– Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 1 - 10
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 11 - 20
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 21 - 30
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 31 - 40
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 41 - 50
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 51 - 60
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 61 - 70
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 71 - 80
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 81 - 90
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 91 - 100
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 101 - 110
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 110 - 111
                                                                         || Jai Sriman Narayana ||

Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 1 – 10
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 11 - 20
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 21 - 30
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 31 - 40
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 41 - 50
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 51 - 60
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 61 - 70
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 71 - 80
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 81 - 90
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 91 - 100
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 100 - 110
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 111 - 120
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 121 - 134
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama -  Phalashruthi: - 135 -160

|| Jai Sriman Narayana ||