Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – Lyrics and meanings



|| Jai Sriman Narayana ||










Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 1 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 2 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 3 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 4 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 5 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 6 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 7 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 8 – Lyrics and meanings




Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 9– Lyrics and meanings







|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings



|| Jai Sriman Narayana ||








Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 1 - 10




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 11 - 20




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 21 - 30




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 31 - 40




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 41 - 50




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 51 - 60




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 61 - 70




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 71 - 80




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 81 - 90




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 91 - 100




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 101 - 110




Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 110 - 111








                                                                         || Jai Sriman Narayana ||

Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings



|| Jai Sriman Narayana ||










Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 1 – 10




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 11 - 20




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 21 - 30




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 31 - 40




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 41 - 50




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 51 - 60




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 61 - 70




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 71 - 80




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 81 - 90




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 91 - 100




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 100 - 110




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 111 - 120




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 121 - 134




Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama -  Phalashruthi: - 135 -160





|| Jai Sriman Narayana ||