Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam



|| Jai Sriman Narayana ||













Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings || Poorva Bhaga: ||



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 1- 14



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 15 – 24



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 25 – 35



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 36 – 46



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 47 – 55


Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 56 – 66



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 67 -77



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 78 – 88



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 89 – 100



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 101 – 113



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 114 – 124



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 125 – 135



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 136 -154



Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 115 – 170




|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings




|| Jai Sriman Narayana ||











Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110




Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150



Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19



 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings




|| Jai Sriman Narayana ||












Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114




|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings



|| Jai Sriman Narayana ||











Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 1 – 10



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 11 -20



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings  21 – 30



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 31 – 40



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 41 – 50



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 51 - 60



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 61 – 70



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 71 – 80



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 81 -90



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 91 -100



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 101 -110



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 111 – 120



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 121 – 130



Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 131 – 144



 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings



|| Jai Sriman Narayana ||










Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  1 – 10



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 – 25



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 1 -10



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 - 20



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 21 - 30




Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 31 – 40



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  41 - 50


Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 51 – 60



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 61 – 70



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 71 - 80



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 81 – 90



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 91 – 100



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 101 – 110



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 111 – 120



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 121 – 134



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 1 – 12



Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 13 – 26




|| Jai Sriman Narayana ||