Sthothras - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Samkshepa Ramayanam – Prarthana Slokam – Lyrics and meanings


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 1-10


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 11 – 20


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 21 – 30


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 31 – 40


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 41 – 50


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 51 – 60


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 61 – 70


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 71 – 80


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 81 – 90


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 91 – 100


Adithya Hrudhayam Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Apadhdhudharaka Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Vamshavrudhdhikaram Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sthuthi: by King Yudhishtira – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sapthasloki – Lyrics and meanings


Sri Durga ‘Dha’ Kara Dhvamthrishan Namamala – Lyrics and meanings


Sri Durga Chandhrakalasthuthi: by Sri Ayyappa Deekshithar – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtakam – Lyrics and meanings


Apadh Unmoola Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Bhramanda Mohanakhyam Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Mahalakshmi Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Siddha Lakshmi Sthothram by Eshwara – Lyrics and meanings


Aishwarya Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Devakritha Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Kanakadhara Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Kavacham Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Sthothram by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Sthavam by Lord Bhrama – Lyrics and meanings


Sri Sharadabhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Sharada Mahimna Sthava: by  Sri Nrusimhabharathi – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenakshi Pancharathnam – Lyrics and meanings


Sri Shyamala Navarathnamala by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Kalyana Vrushti Sthava: by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Amba Navamanimala Sthothram – lyrics and meanings


Sri Thulasi Kavacha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Sheethala Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Yoga Meenakshi Sthuthi: by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Tharaka Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Chamundeshwari Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Mahalakshmi Sthavam – Lyrics and meanings


Amba Pancharathna Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenakshi Pancharathna Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Gnana Prasoonamba Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenkshi Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Navarathnamalika Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Manthra Mathruka Pushpamalika  Sthava: - Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Vijayasthava: - Lyrics and meanings


Sri Subramanya Bhujangam – Lyrics and meanings


Sri Shyamala Dhandakam – Lyrics and meanings


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 1 – 10


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 11 – 15

Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 16 -20


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 21 – 25


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 26 – 30


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 31 – 40


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 41 – 52|| Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics and meanings


Jai Sriman Narayana ||Dhashavathara Bhujanga Sthothram – Lyrics and Meanings


Sri Lakshmi Narayana Dhyana Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Mahalakshmi Ashtakam – Lyrics and meanings


Sankashta Nashana Vishnu  Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Govinda Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Vishnu Bhujanga Prayatha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Vishnu Dhyana Sloka Sthothras – Lyrics and meanings


Sri Vishnu Prathasmarana Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Bhujanga Prayatha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Ashtakam – II – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Sthavam – Lyrics and meanings


Sri Ganesha Dhyana Slokas – Lyrics and meanings


Sri Ganapathi Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Guruvandhanam – Lyrics and meanings


Sri Shiva Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Surya Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Krishna Dhyanam III – Lyrics and meanings


Sri Krishna Dhyanam II – Lyrics and meanings


Sri Krishna Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Gopala Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Krishna Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Hanumanth Bhujanga Prayatha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Hanumath Sthothram – Lyrics and meanings


Apadhudhdharana Sri Hanumath Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Hanumath Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Parashurama Dhyana Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Lakshminrusimha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Radhakrishna Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Subramanhya Dhyana Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Shastha Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Adithya Dhyanam – Lyrics and meanings


Runamochana Mangala Sthothram by Sage Bhargava – Lyrics and meanings


Sri Mangalashtakam – Lyrics and meanings


Sri Arya Sapthakam – Lyrics and meanings


Dhwadhashanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Adithya Namaskara Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Adithya Ashtakam – Lyrics and meanings


Pranama Pranayasthavam on Lord Krishna – Lyrics and meanings


Sri Radha Krishna Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Kunjja Vihara Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Kunjja Vihara Ashtakam II – Lyrics and meanings


Sri Mukunda Mukthavali  1-10 -  Lyrics and meanings


Sri Mukunda Mukthavali 11-20 – Lyrics and meanings


Sri Mukunda Mukthavali  21 – 34 – Lyrics and meanings


Rasakeli Dhashakam – Srimad Narayaneeyam – Lyrics and meanings


Prathyaksha Dharshana Dhashakam – Srimad Narayaneeyam – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Venkatesa Suprabhatham – Lyrics and meanings


Sri Venkatachalapathi Ashtakam – Lyrics and meanings


Devi Pancharathnam – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Venkatesa Charanaravindha Sthothram – Lyrics and meanings


Sapthamatha Sthothram – Lyrics and meanings


Devi Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Thripura Thilakam – Lyrics and meanings


Sri Ambashtakam – Lyrics and meanings


Sri Devi Bhujanga Sthothram – Lyrics and meanings


Navarathnamala Sthothram – Lyrics and meanings


Arya Navakam – Lyrics and meanings


Sri Lalitha Thripurasundari Pratha: Smaranam – Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Sannidhya Sthavam – Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Aparadha Kshamapana Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtakam – Devi Mahathmyam – Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Vedasara Sthavam – Lyrics and meanings Jai Sriman Narayana ||