Sri Radhakrishna Sahasranama Sthothram / Yugala Sahasranamam - Bhruhath Naradheeya Puranam - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 1 -10Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 11 - 20Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 31 - 40Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 41 - 50Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 51 - 60Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 61 - 70Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 71 - 80Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 81 - 90Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 91 - 100Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 101 -  110Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 111 - 120Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 121 - 130Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 131 - 140Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 141 - 150Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 151 - 160Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 161 - 170Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 171 - 180Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 181 - 190Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 191 - 200Sri Radhakrishna Sahasranamam / Yugala Sahasranamam – Bhruhath Naradheeya Puranam -  Lyrics and meanings 201 - 215
Sri Ganga Sahasranama Sthothram - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 1 -10


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 11 – 20


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 21 – 30


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 31 – 40


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 41 – 50


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 51 – 60


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 61 – 70


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 71 -80


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 81 -90


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 91 – 100


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 101 – 110


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 111 – 120


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 121 – 130


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 131 – 140


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 141 – 150


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 151 – 160


Sri Ganga Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 161 – 167


Sri Ganga Sahasranama Sthothram | Uththaranyasa: || – Lyrics and meanings 168 – 1 76


Sri Ganga Sahasranama Sthothram| Uththaranyasa: ||  – Lyrics and meanings  177 – 186


Sri Ganga Sahasranama Sthothram| Uththaranyasa: ||  – Lyrics and meanings  187 – 196


Sri Ganga Sahasranama Sthothram| Uththaranyasa: ||  – Lyrics and meanings  196 - 210|| Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Samkshepa Ramayanam – Prarthana Slokam – Lyrics and meanings


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 1-10


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 11 – 20


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 21 – 30


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 31 – 40


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 41 – 50


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 51 – 60


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 61 – 70


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 71 – 80


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 81 – 90


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 91 – 100


Adithya Hrudhayam Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Apadhdhudharaka Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Vamshavrudhdhikaram Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sthuthi: by King Yudhishtira – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sapthasloki – Lyrics and meanings


Sri Durga ‘Dha’ Kara Dhvamthrishan Namamala – Lyrics and meanings


Sri Durga Chandhrakalasthuthi: by Sri Ayyappa Deekshithar – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtakam – Lyrics and meanings


Apadh Unmoola Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Bhramanda Mohanakhyam Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Mahalakshmi Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Siddha Lakshmi Sthothram by Eshwara – Lyrics and meanings


Aishwarya Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Devakritha Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Kanakadhara Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Kavacham Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Sthothram by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Sthavam by Lord Bhrama – Lyrics and meanings


Sri Sharadabhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Sharada Mahimna Sthava: by  Sri Nrusimhabharathi – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenakshi Pancharathnam – Lyrics and meanings


Sri Shyamala Navarathnamala by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Kalyana Vrushti Sthava: by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Amba Navamanimala Sthothram – lyrics and meanings


Sri Thulasi Kavacha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Sheethala Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Yoga Meenakshi Sthuthi: by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Tharaka Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Chamundeshwari Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Mahalakshmi Sthavam – Lyrics and meanings


Amba Pancharathna Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenakshi Pancharathna Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Gnana Prasoonamba Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenkshi Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Navarathnamalika Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Manthra Mathruka Pushpamalika  Sthava: - Lyrics and meanings


Sri Thripurasundari Vijayasthava: - Lyrics and meanings


Sri Subramanya Bhujangam – Lyrics and meanings


Sri Shyamala Dhandakam – Lyrics and meanings


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 1 – 10


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 11 – 15

Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 16 -20


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 21 – 25


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 26 – 30


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 31 – 40


Nithya Sthothrani – Lyrics and meanings 41 – 52|| Jai Sriman Narayana ||