Sthothras - Lyrics & Meanings


|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Gangashtakam by Kalidasa – Lyrics and meanings


Sri Yamunashtakam III – Lyrics and meanings


Sri Ganesha Ashtakam – Lyrics and meaningsSri Ganesha Ashtakam II – Lyrics and meanings


Sri Ganapathisthavam – Lyrics and meanings


Sri Ganapathi Sthothram – Lyrics and meaningsSri Rama Dhyana Sthothram – Lyrics and meaningsSri Harinama Ashtakam – Lyrics and meanings
Sri Haristhothram – Lyrics and meaningsSri Kamalapathi Ashtakam – Lyrics and meaningsSri Ramapathi Ashtakam – Lyrics and meanings
Shadpadhi Sthothram by Sri Adi Shankaracharya  – Lyrics and meanings
Nirvana Shalkam by Sri Adi Shankarchaya – Lyrics and meanings

Nirvana Dhashakam by Sri Adi Shankaracharya – Lyrics and meanings

Nadhopadhesha Sthothram by Lord Shiva – Lyrics and meanings

Sri Shankarashtakam by Bhramanandha – Lyrics and meaningsPathanjali Navakam by Sage Pathanjali – Lyrics and meaningsSri Pashupathi Ashtakam by Sri Adi Shankaracharya – Lyrics and meaningsSri Chandhrasekhara Ashtakam by Sage Markandeya – Lyrics and meanings
Sri Kalabhairava Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings
Vedasara Shivasthavam  by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Shashakthi Navakam – Lyrics and meaningsSri Mahadeva Sthuthi by son of Sage Angirass – Lyrics and meaningsSri Panchanana Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Shivanamavali Ashtakam – Lyrics and meanings
Sri Shivashadakshara Sthothram – Lyrics and meaningsSri Shivasthothram – I – Lyrics and meanings


Sri Shivabhujanga Prayatha Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings
Sri Shiva Panchanana Dhyanam – Lyrics and meanings
 || Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics & Meanings


|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Rama Ashtakam by Maharishi Vedavyasa – Lyrics and meanings


Sri Rama Sthuthi  by Lord Mahadeva – Lyrics and meanings


Sri Rama Sthothram by Ahalya – Lyrics and meanings


Sri Rama Dhvadhasha Sthothram by Eshwara Rishi/Lord Shiva – Lyrics and meanings


Sri Gokulashtakam by Vittalacharya – Lyrics and meanings


Sri Krishna Dwadhashanama Sthothram – Lyrics and meanings

Sri Krishna Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Achyuthashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

Dhashavathara Sthothram – Lyrics and meanings


Dhashavathara Sthothram II – Lyrics and meanings


Sri Vishnu Shodashanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Vishnu Ashtavimshathinama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Yamunashtakam II – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sthothras - Lyrics & Its meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Anjaneya Navarathnamala by Maharishi Valmiki

Sri Haryashtakam by Prahladha
Sri Gajendhramoksham – Srimad Bhagavatham

Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram by Lord Shiva
Sri Nandhakumara Ashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Vishnu Shathanama Sthothram by Maharishi Vedavyasa
Sri Rama Ashtothara Shathanam Sthothram
Sri Apadhuddharaka Sthothram
Sri Vishnu Ashtothara Shathanam Sthothram by Maheshwara Rishi
Sri Sita Rama Sthothram by Lord Hanuman
Sri Ramaraksha Sthothram by Rishi Budha Koushika
Sri Ramakavacham by Sage Agasthya
Sri Srirama Mangalashashanam by Sage Jamatha
Sri Ramabhadhra Mangalashasanam by Sri Srinivasayathindhra
Sri Rama Sthothram by Lord Indhra
Sri Rama Sthothram by Jatayu
Sri Harinamamala by Emperor Mahabhali
Sri Yamunashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Shivathandava Sthothram by Ravana|| Jai Sriman Narayana ||


Works of Sri Adishankaracharya !!
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Shivamanasa PujaSri Shiva Aparadhakshamapana SthothramSri Narayana Sthothram


Kashi Vishwanatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Maya Panchakam sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

http://www.sthothramala.blogspot.ae/2016/03/maya-panchakam-by-sri-adi.html


Kasi Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Guru Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Ganga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings

Shivananda Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Soundarya Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Jagannatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Annapoornashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Narmada Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Manikarnika Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Harisharanashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & its meanings


Sri Ardhanareeshwara Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Its meaning


Swarnamala Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Sri Balamukundashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Govinda Ashtakam  by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Rama Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/sri-rama-pancharathnam-by-sri.html


Maneesha Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Dhasha Sloki Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Bhagavan Manasa Puja by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/bhagavan-manasa-puja-by-sri.html


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Meanings


Advaitha Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/advaitha-pancharathnam-by-sri.html

Sri Bhavani Bhujangam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhramaramba Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhavani Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Rama Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

|| Jai Sriman Narayana ||