Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings || Poorva Bhaga: ||Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 1- 14Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 15 – 24Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 25 – 35Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 36 – 46Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 47 – 55


Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 56 – 66Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 67 -77Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 78 – 88Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 89 – 100Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 101 – 113Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 114 – 124Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 125 – 135Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 136 -154Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 115 – 170
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110
Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 1 – 10Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 11 -20Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings  21 – 30Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 51 - 60Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 61 – 70Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 81 -90Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 91 -100Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 101 -110Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 131 – 144 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  1 – 10Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 – 25Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 1 -10Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 - 20Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 21 - 30
Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 31 – 40Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  41 - 50


Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 51 – 60Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 61 – 70Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 71 - 80Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 81 – 90Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 91 – 100Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 101 – 110Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 111 – 120Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 121 – 134Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 1 – 12Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 13 – 26
|| Jai Sriman Narayana ||