Sahsranama SthothramDear Viewers,
Please check this link  for all Sahasranama Sthothras - 
||Jai Sriman Narayana ||

Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 1 – 10Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 11 – 20Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 61 – 70Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 81 – 90Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 91 - 100Sri Bilva Ashtoththarashathanama Sthothram – Lyrics and meanings 101 – 116


 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings || Poorva Bhaga: ||Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 1- 14Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 15 – 24Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 25 – 35Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 36 – 46Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 47 – 55


Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 56 – 66Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 67 -77Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 78 – 88Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 89 – 100Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 101 – 113Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 114 – 124Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 125 – 135Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 136 -154Sri Adithyahridhaya Sthothram – Bhavishyoththara Puranam – Lyrics and Meanings 115 – 170
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110
Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114
|| Jai Sriman Narayana ||