Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110
Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 1 – 10Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 11 -20Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings  21 – 30Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 51 - 60Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 61 – 70Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 81 -90Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 91 -100Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 101 -110Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 131 – 144 || Jai Sriman Narayana ||