Sri Lalitha Sahasranamam !! Lyrics & meaningsJai Sriman Narayana !!
Om Sri Mahadevyai Nama: ||Jai Sriman Narayana !!

Sri Vishnu Sahasranamam !! Lyrics & meaningsJai Sriman Narayana !!


Jai Sriman Narayana !!