Gopika Gitam !!

Jai Sriman Narayana !!

Jai Shri Krishna !!


Jayathi Thedhikam Krishna Janmana Vraja :
Shrayatha Indira Krishna Shashwathathra Hi
Dhayitha Drushyatham Krishna Dhikshu Thavaka:
Thwayi Druthasa Krishna Thwam Vichimbathey

Sharadhu Dhasaye Krishna Sadhu Jatha Sath
Sarasijodhara Krishna Sri Musha Drusha
Suratha Nathathey Krishna Shulka Dasika
Varada Nignatho Krishna Neha Kim Vadha:

Vishajalapyayathi Krishna Vyala Rakshasath
Varsha Maruthath Krishna Vaidhyu Thanalath
Vrushamayathmajath Krishna Vishwatho Bhayath
Rushabha They Vayam Rakshitha Muhu:

Na Khalu Gopika Krishna Nandano Bhavan
Akhila Dhehinam Krishna Antharathma Druk
Vikhana Sarthitho Krishna Vishwa Gupthaye
Sakha Udheyivan Krishna Sathwatham Kuley

Virachitha Bhayam Krishna Vrushni Dhurya They
Charana Miyusham Krishna Samsruther Bhayath
Kara Saroruham Krishna Kantha Kamadham
Shirasi Dhehi Na: Krishna Sree Kara Graham

Vraja Janarthihan Krishna Veera Yoshitham
Nija Jana Smaya Krishna Dhwamsana Smitha
Baja Sakhey Bavath Krishna Kim Karee: Sma No
Jala Ruhananam Krishna Charu Dharsaya

Pranatha Dhehinam Krishna Papa Karsanam
Thruna Charanugam Krishna Sri Nikethanam
Phani Phanarppitham Krishna They Padhambujam
Krunu Kucheyshu Na: Krishna Kriddhi Hruchayam

Madhuraya Gira Krishna Valgu Vakyaya
Budha Manojyaya Krishna Pushkarekshana
Vidhikaririma Krishna Veera Muhyathi:
Adhara Seedhuna Krishna Pyaya Yaswa Na:

Thava Kathamrutham Krishna Thaptha Jeevanam
Kavi Biriditham Krishna Kalmashapaham
Sravana Mangalam Krishna Srimadhathatham
Buvi grunathi they Krishna Booridha Jana:

Prahasitham Priya Krishna Prema Veekshanam
Viharanam Cha They Krishna Dhyana Mangalam
Rahasi Samvidho Krishna Ya Hrudhi Sprusha:
Kuhaka No Mana: Krishna Kshobhayanthi Hi

Chalasi Yad Vrajath Krishna Charayan Pasoon
Nalina Sundaram Krishna Nathathey Padham
Sila Thrunam Kurai: Krishna Seedhatheethi Na:
Kalilatham Mana: Krishna Kantha Gacchathi

Dhina Parikshaye Krishna Neela Kunthalai:
Vanaruhananam Krishna Bibratha Vrutham
Ghana Rajaswalam Krishna Dharsayan Muhu:
Manasi Na: Smaram Krishna Veera Yacchasi

Pranatha Kamadham Krishna Padmajarchitham
Dharani Mandanam Krishna Dhyeyamapadhi
Charana Pankajam Krishna Santhamanjathey
Ramana Na: Sthaney Krishna Sharppayadhihan

Suratha Vardhanam Krishna Soka Nasanam
Swaritha Venuna Krishna Sushtu Chumbitham
Ithara Ragavi Krishna Smaranam Nrunam
Vithara Veera Na Krishna Sthey Dharamrutham

Adathi Yath Bhavan Krishna Ahni Kananam
Thrutir Yugayathey Krishna Thwama Pasyatham
Kudila Kunthalam Krishna Sri Mukham Cha They
Jada Udheekshitham Krishna Pakshma Krudhrusham

Pathi Suthambaya Krishna Brathru Bandhavan
Athi Vilamkhyathey Krishna Achuthagatha:
Gathi Vidhasthavoth Krishna Gita Mohitha:
Kithava Yoshitha: Krishna Kasthyajennishi


Rahasi Samvidham Krishna Grucchayodhayam
Prahasithananam Krishna Prema Veekshanam
Bruhadhura: Shriyo Krishna Veekshya Dhamathey
Muhurathi Spruha Krishna Muhyathey Mana:

Vraja Vanaukasam Krishna Vyakthi Rangathey
Vrujina Hathryalam Krishna Vishwa Mangalam
Thyaja Manak Cha Na Krishna Sthwaspruhathmanam
Swajana Hrudrujam Krishna Yannishoodhanam


Yathey Sujatha Charanam Buruham Sthaneshu
Bhitha: Shanai: Priya Dhadhimahi Karkkasheshu
Theynadavi Madasi Thad Vyathathey Na Kimsvith
Koorpadhi Bhir Bramathi Dhir Bavadhayusham Na:

Ithi Gopika Gitam Sampoorna:

Jai Shri Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!

No comments: