Thotakashtakam - By Sri Thotakacharyar !!

Jai Sriman Narayana !!

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara!!


Vidhithakhila Sastra Sudha Jhaladhey
Mahithopanishadh Kathithartha Nidhey
Hrudhaye Kalaye Vimalam Charnam
Bava Sankara Desika Mey Sarnam

Karuna Varunalaya Palayamam
Bhava Sagara Dhukka Vidhoona Hrudham
Rachayakhila Darshana Tathva Vidham
Bava Sankara Desika Mey Sarnam

Bhavatha Janatha Sukitha Bhavitha
Nija Bhodha Vicharana Charumathey
Kalayeshwara Jeeva Viveka Vidham
Bava Sanakara Desika Mey Sharanam

Bava Eva Bhavanidhi Mey Nitharam
Sama Jaayatha Chethasi Kouthukitha
MamaVaaraya Moha Maha Jaladhim
Bava Sanakara Desika Mey Sharanam

Sukruthe Dhikruthe Bahudha Bhavatho
Bhavitha Sama Darshana Lalasatha
Athi Dheenam Imam Paripalayamam
Bava Sanakara Desika Mey Saranam

Jagadhim Avithum Kalitha Kruthayo
Vicharanthi Mahamaha Sachalatha
Ahi Mamsuri Vathra Vibhasi Guro
Bava Sanakara Desika Mey Sharanam

Guru Pungava Pungava Kethana They
Samatha Mayatham Nahi Kopi Sudhey
Sharanaagatha Vatsala Tathwanidhey
Bava Sanakara Desika Mey Saranam

Vidhitha Na Maya Visha Dhaika Kala
Nacha Kinchana Kanchanam Asthi Guro
Drutham Eva Vidhehi Krupam Sahajam
Bava Sanakara Desika Mey Saranam


Ithi Sri Paramahamsa Parivrajaka Acharasya Sri Sankara Bagavad Padha
Pooja Shishyasya Sri Thotakacharya Krutham Sri Thotakashtakam Sampoornam

Anyatha Saranam Nasthi Thvameva Saranam Mama Tasmath karunya
Bavena Raksha Raksha Jagadheeshwara

Yadakshara Padha Brushtam Mathraheenam Thu Yath Baveth Tath Sarvam
Kshamyatham Guro Sri Jagadguru Namosthuthey


Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Jai Sriman Naryana !!

No comments: