Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - VII !!

Jai Sriman Narayana !!


Radhey Krishna !!Sargam: 3
Bhagavad Vatsalyam

Kamsarirapi Samsara
Vasana Badhha Srungalam
Radham Aadhya Hrudhaye
Thathyaja Vraja Sundari:

Ithastha Thastham Anusruthya radhikam
ananga Bana Vrana Khinna Manasa:
Kruthanu Thapa: Sa Kalinda Nandhini-
Thadantha Kumjey Visha Sadha Madhava:

Ashtapadi - 7
Bhupalam - Triputa

Mamiyam Chalitha Vilokya
Vrutham Vadhoo Nichayena
Saparadhathaya Mayapi Na
Varithathi Bhayena Hari !

Hathadharathaya Sa Gatha
Kupitheva Hari ! Hari ! Hatha

Kim Karishyathi Kim Vadhishyathi
Sa Chiram Viharena
Kim Dhanena Janena Kim Mama
Jeevithena Gruhena Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Chinthayami Thadhananam
Kudila Bru Kopa Bharena
Shona Padma Mivopari Bramathakulam
Bramarena Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Thamaham Hrudhi Sangatham
anisam Brusham Ramayami
Kim Vanenusarami Thamiha
Kim Vratha Vilapami Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Thanvi! Ghinnam Asuyaya
Hrudayam Thavakalayami
Thannavedhmi Kutho Gathasi Na
Thena Thenanuyami Hari! Hari !
Hathadharathaya

Drushyasey Puratho Gathagatha-
Meva Mey Vidhadhasi
Kim Pureva Sasambramam Parirambanam
Na Dhadhasi Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Kshamyatham Aparam Kadhamapi
Thavedrusham Na Karomi
Dhehi Sundari Darshanam Mama
Manmathena Dhunomi Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Varnitham Jayadevakeyna
Hareridham Pravanena
Kindu Bilwa Samudra Sambhava
Rohini Ramanena Hari ! Hari !
Hathadharathaya

Hrudhi Bisalatha Haro Nayam
Bujamgamanayaka:
Kuvalaya Dhala Shreni Kandey
Na Sa Garala Dyuthi:
Malayaja Rajo Neydham Basma
Priya Rahithey Mayi
Prahara Na Hara Branthyananga
Krumudha Kimu Dhavasi

Panou Ma Kuru Chootha Sayakamamum
Ma Chapamaropaya
Kreeda Nirjjitha Vishwa Moorchitha
Jana Ghathena Kim Pourusham
Thasya Eva Mrugi Drusho Manasija
Premghath Katakshashuga-
Shreni Jarjaritham Managapi
Manonadhyapi Sadhhukshathey

Broopallavam Dhanurapanga Tharangithani
Bana Guna: Sravana Palirithi Smarena
Thasyamanaga Jaya Jamgama Dhevathayam
Asthrani Nirjjitha Jaganthi Kimarppithani

Bru Chapey Nihitha: Kataksha Vishigo
Nirmathu Marma Vyatham
Shymathma Kudila: Karothu
Kabari Baropi Marodhyamam
Moham Thava Dhayam Cha Thanvi!
Thanutham Bimbadharo Ragavan
Sadvruthha: Sthana Mandalasthava
Katham Pranair Mama Kreedathi

Thani Sparsha Sukhani They Cha Tharala:
Snigdha Dhrushor Vibrama:
Thadhwakthrambuja Sourabam Sa Cha
Sudha Syandhi Giram Vakrima

Sa Bimba Adhara Madhureethi
Vishaya Sangeypi Chey Manasam
Thasyam Lagna Samadhi Hantha
Vihara Vyadhi: Katham Vardhathey.

Thirya Kanda Vilola Mouli
Tharalotham Sasya Vamsocharath
Gita Sthana Kruthavadhana
Lalanalakshairnna Sam Lakshitha:
Sammugdhey Madhusoodhanasya Madurey
Radha Mughendou Mrudhu-
Syandham Kandhalithaschiram Dhadhathu Va:
Kshemam Kadakshormaya:

Ithi Sri Gita Govindhey Srungara Mahakavye 
Sri Krishna Dasa Jayadevakruthou
Mugdha Madusoodhano Nama Thrithiya Sarga: 


Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!
 

No comments: