Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - VI !!

Jai Sriman Narayana !!


Radhey Krishna !!


Radha’s Poorva Anubhava Smaranam

Ganayathi Guna Gramam Bramam
Bramadhapi Nehathey
Vahathi Cha Preethosham Dhosam
Vimunjathi Dhooratha:
Yuvathishu Vala Thrushney Krishney
Viharini Mam Vina
Punarapi Mano Vamam Kamam
Karothi Karomi Kim

Ashtapadi – 6
Kambodhi – Tripuda

Nibrutha Nikumja Gruham Gathaya Nishi
Rahasi Nileeya Vasantham
Chakitha Vilokitha Sakala Disha Rathi-
Rabasa Rasena Hasantham
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam
Ramaya Maya Saha Madhana Manoratha
Bavithaya Savikaram
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Prathama Samagama Lajjithaya
Padu Chadu Shathairanukoolam
Mrudhu Madhura Smitha Bhashithaya Shithi-
Leekritha Jaghanathu Koolam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Kisalaya Shayana Nivesithaya Chiram
Urasi Mamaiva Sayanam
Krutha Pari Rambana Chumbanaya
Parirabhya Kruthadhara Panam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Alasa Nimeelitha Lochanaya
Pulakavali Lalitha Kapolam
Sramajala Sakala Kaleybharaya
Vara Madhana Madha Dhathi Lolam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Kokila Kalarava Koojithaya
Jitha Manasija Thanthra Vicharam
Slatha Kusuma Kula Kunthalaya Nakha-
Likhitha Ghana Sthana Baram
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Charana Ranitha Mani Noopuraya Pari –
Pooritha Suratha Vithanam
Mukharavi Srughala Meghalaya Saka –
Chagraha Chumbana Dhanam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Rathi Sukha Samaya Rasalasaya Dhara –
Mukulitha Nayana Sarojam
Nissaha Nipathitha Thanu Lathaya
Madhusoodhana Mudhitha Manojam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam

Sri Jayadeva Banitha Mitham Athisaya
Madhuripunidhu Vana Seelam
Sukha Muth Kanditha Radhikaya Kathi –
Tham Vithanothu Salilam
Sakhi Hey ! Kesi Mathana Mudharam
Hastha Srastha Vilasa Vamsa Manyuju
Broovalli Madhwallavi –
Vrindhossari Drugantha Veekshitham
Athi Swedhardra Gandasthalam
Mamudheeshya Vilakshitha Smitha
Sudha Mugdhananam Kananey
Govindam Vraja Sundari  Gana Vrutham
Pasyami Hrushyami Cha

Duraloka Sthoka Sthabaka –
Navaka Soka Lathika
Vikasa: Kasaropavana
Pavanopi Vyathayathi
Api Bramyath Bringiranitha
Ramaneeya Na Mukula –
Prasoothi Schoothanam Sakhi !
Shikharineeyam Sukhayathi

Sakootha Smitha Makulakula
Galadhham Millam Ullasitha –
Bru Vallikamaleeka  Darshitha  Buja
Moolardha Drushta Sthanam
Gopinam Nibrutham Nireekshya
Gamitha Kamkshacchiram Chinthayan
Anthar Mugdha Manoharam Harathu Va:
Klesham Nava: Kesava:

Ithi Sree Gitagovindhey Srungara Maha Kavye Srikrishna Dasa
Jayadeva Krithou Aklesha Kesavo Nama Dhwithiya Sarga:

Radhey Krishna !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: