Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings




|| Jai Sriman Narayana ||












Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100



Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114




|| Jai Sriman Narayana ||

No comments: