Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110
Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19 || Jai Sriman Narayana ||

No comments: