Works of Sri Adishankaracharya !!
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Shivamanasa PujaSri Shiva Aparadhakshamapana SthothramSri Narayana Sthothram


Kashi Vishwanatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Maya Panchakam sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

http://www.sthothramala.blogspot.ae/2016/03/maya-panchakam-by-sri-adi.html


Kasi Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Guru Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Ganga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings

Shivananda Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Soundarya Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Jagannatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Annapoornashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Narmada Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Manikarnika Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Harisharanashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & its meanings


Sri Ardhanareeshwara Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Its meaning


Swarnamala Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Sri Balamukundashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Govinda Ashtakam  by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Rama Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/sri-rama-pancharathnam-by-sri.html


Maneesha Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Dhasha Sloki Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Bhagavan Manasa Puja by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/bhagavan-manasa-puja-by-sri.html


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Meanings


Advaitha Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/advaitha-pancharathnam-by-sri.html

Sri Bhavani Bhujangam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhramaramba Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhavani Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Rama Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

|| Jai Sriman Narayana ||


No comments: