Kshethra Slokas !!

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Kshethra Slokas are considered as sacred hymns which provides the devoutness equivalent to the visit to the temples mentioned below.
Gokulam


Aho Bhagyam Aho Bhagyam Nanda Gopa Vrajoukasam |
 Yanmithram Paramanandam Poornam Bhrama Sanathanam ||
Ayodhya
Shashtim Varsha Sahasrani Kasi Vasena Yath Phalam |
Thath Phalam Nimisharthena Kalou Dasarathey Purey ||
Kasi
Aham Kasi Gamishyami Thathraiva Nivasamyaham |
Ithi Bhruvanasathatham Kasi Vasa  Phlam Labeth ||
Kanchipuram
Kamakshi Vallabham Devam Kamaneeya Kalebharam |
Ye Namanthi Krupa Sindhum Theysham Nasthi Punar Bhava: ||
Vama Parimallollasa Vasithathara  Pallavam |
Mukham Varadarajasya Muktha Smitham Upasmyahey ||
Kalahasthi
Pashchimabhi Mukham Lingam Sarpakaram Vasthitham |
Sahruth Darshana Mathrena Kodi Janmaka Nasanam ||
Ahobhilam
Aho Veeryam Aho Shouaryam  Aho Bhahu Parakramam |
Narasimha: Param Dhaivam Ahobilam Ahobhalam ||
Mathura
Rajadhani Thathasabhuth Sarva Yadhava Bhubujam |
Mathura Bhagavan Yathra Nithyam Sannihitho Hari: ||

Puri/Jagannatham
Jaya Krishna Jagannatha Jaya Sarvaka Nasana |
Jaya Leela Dharurupa Jaya Abhishta Phalapradha ||
Ghatikachalam / Sholingur
Ghatikachala Bhu Bhagey Ghatikamapi Yo Vaseth |
Saptha Janma Krutham Papam Thath Karunadeva Nashyathi ||
Sheshachalam /Venkatachalam / Thirupathi
Venkatadri Samasthanam  Bhramandey Nasthi Kimchana |
Venkatesa Samo Devo Na Bhootho Na Bhavishyathi ||
Arunachalam
Dharshanath Thathprasathasi  Jananath Kamalalaye |
Kashyam Maranam Mukthi:  Smaranath Arunachaley ||
Sri Mushnam
Nama: Swetha Varahaya Sri Mushna Nilayaya Cha |
Jillika Vana Vasaya Sri Mushna Bhramaney Nama: ||
Sri Vaitheeswaran Kovil/ Thiru Pullirukkuvelur
Balambikesa Vaithyesa Bhava Roga Harethi Cha
Japen Namathrayam Nithyam Maha Roga Nivaranam ||
Kumbhakonam
Yo Nara: Kumbhakonasmin Kshnarthamapi Thishathi |
Karastham Thasya Kaivalyam Kimuthanya Vibhuthaya : ||
Chidambaram
Chidambaram Ithi Bhruyath Sakrujjanana Varjitham |
Mukthi Kandarava Padham Moksha Yevana Samshaya: ||
Shourirajam
Uthpalavathakey Ramye Vimaney Pushkarekshanam |
Shourirajamaham Vandhe Sadha Sarvanga Sundaram ||
Swetharanyam / Thiruvalangadu
Nimisham Nimishartham Va Swetharanye Vasen Nara: |
Vishuddha Sarva Papathma Shivalokam Cha Gacchathi ||
Valmika Kshethram / Thiruvanmiyur
Thyagaraja Maharaja Sevaya Kim Na Labhyathey |
Yekam Na Labhyathey Janma Janani  Klesha Karanam ||
Vedaranyam / Thirumaraikkadu
Veadaranyam Veda Theertham Kodim Cha Manikarnnikam |
Ramanatham Vidam Keycham Skandham Kalyana Sundaram ||
Humkara  Vignarajam Cha Veenavadha Vidhushinim |
Chinthayeth Pratharuddhaya Sarva Papopa Shanthaye ||
Sri Vanchiyam
Sri Vanchapeya Dhaya Sara Namasthey Bhakthavalsala |
Nama Sarvaya They Thubhyam Namashivatharaya They ||
Thirvaiyaru
Panchapakesa Japyesa Pranatharthi Harethi Cha |
Japen Namathrayam Nithyam Punar Janmana Vithyathey ||
Rameshwaram
Namo Devathi Devaya Ramanathaya Sakshiney |
Namo Vedantha Vedhyaya Yoginam Padha Dhayiney ||
Sethu
Ganyanthey Pamsavo Bhumou Ganyanthey Dhivi Dharaka |
Sethu Dharshanajam Punyam Sekshanapi Na Ganyathey ||
Dharbhashayanam / Ramanathapuram
Dharbha Shayin Namasthubhyam Garbhavasa Nivaraka |
Samudra Raja Garvagna Sadha Mangala Dhayaka: ||
Athmanadham
Athmanatha Jagath Swamin Athmesa Karunakara |
Arogyam Dehimey Nithyam Dhehimey Sarva Sampatha ||
Ananthashayin / Thiruvananthapuram
Sahashra Moorthaye Thubhyam Anantha Phani Shayiney |
Sahashranamney Haraye Purushaya Nama: ||
Thirunelveli
Venugulma Samuthbhootham Thamraparni Thadalayam |
Salivadiswaram Swaram Nathva Nara: Kailasa Bhagbhaveth ||
Halasyam / Madurai
Halasyapura Puranathaya Neelakandaya Shambhavey |
Meenakshipathaye Thubhyam Namo Mangala Dhayiney ||
Thrishiragiri / Thiruchirappalli
Mathrubhutheshwaro Devo Bhakthanam Ishta Dhayaka: |
Sugandhi Kunthala Natha: Shankara Chandrashekara : ||
Sri Rangam
Dheshantharakatho Vapi Dhvipanthara Kathopi Va |
Sri Rangapi Mukho Bhuthva Pranipathya Na Seethathi ||
Dwaraka
Jagannathey Bhunjjan Kshanamayam Ayodhyamathi Vasan |
Sadha Dwaravathyam Viharathi Salilam Yadhu Pathi: ||
Salagramam
Aham Pasupathischaiva Vishwasruda Sakalamara: |
Salagrama Shila Chakrey Nivasamo Yadha Sugam ||
Manikarnika
Vishvesam Madhavam Dundim Dhandapanim Cha Bhairavam |
Vandhe Kasim Guhyam Bhavanim Manikarnikam ||
Thiruvinnagaram
Akasha Nagari Shaya Panasaranya Vasiney |
Nethrarpana Purisaya Thejanishayathey Nama: ||
Mruthyunjayam
Mruthyunjayaya Rudraya Neelakanaya Shambhavey |
Amrutheshaya Sharvaya Mahadevayathey Nama: ||

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!
Courtesy: Kalamalini Sundararajan

3 comments:

kala said...

Very useful. Thanks

praveen pandit said...

India is not only famous for its beautiful places , but also for its renowned temples also . India Tour Operator

deepika kaur said...

Your articles and contents are encouraging.
MY india tourism