Sri Nrusimhamangalam !!

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Narasimha !!
Sri:

Srimathe Ramanujaya Nama:


|| Sri Nrusimha Mangalam ||
Ghatikachala Shrungagra Vimanodhara Vasine |

Nikhilamara Sevyaya Narasimhaya Mangalam ||

Udhichiranga Nivasassumanasthoma Sukthibhi: |

Nithyabhivrudha Yashasse Narasimhaya Mangalam ||

Sudhavalli Parishwanga Surabhikrutha Vakshase |

Ghatikadri Nivasaya Sri Nrusimhaya Mangalam ||

Sarvarishta Vinasaya Sarveshta Phala Dhayine |

Ghatikadri Nivasaya Sri Nrusimhaya Mangalam ||

Mahaguru Mana: Padma Madhya Nithya Nivasine |

Bhakthochithaya Bhavathath  Mangalam Shashwathi: Sama: ||

Srimathyai Vishnuchitharya Mano Nandana Hethave |

Nanda Nandana Sundaryai Godayai Nithya Mangalam ||

Sriman Mahabhootha Pure Srimath Keshava Yajwana: |

Kanthimathyam Prasoothaya Yathirajaya Mangalam ||

Padhuke Yathi Rajasya Kathayanthi Yadhakhyaya|

Thasya Dasarathe: Padhou Shirasa Dharayamyaham ||

Srimathe Ramya Rajamathru Munidhraya Mahathmane |

Sri Rangavasine Bhuyath Nithyasri: Nithyamangalam ||

Soumyajamathru  Yogindra Charanambuja Shadpadham |

Devarajagurum Vandhe Divya Jnana Pradham Shubham ||

Vadhula Srinivasarya Thanayam Vinayadhikam |

Prajyanidhim Prapadhyeham Srinivasa Mahagurum ||

Chandamarutha Vedantha Vijayadhi Swasukthibhi: |

Vedantha Rakshakayasthu  Mahacharyaya Mangalam ||


|| Ithi Sri Nrusimhamangalam Samaptham ||
Jaya Jaya Narasimha !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: