Sri Nrusimha Kavacham by Sri Prahladha Krutham !!

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Narasimha !!
Sri:
Srimathe Nigamantha Mahadesikaya Nama:
Sriman Venkata Natharyaya: Kavitharkkika Kesari |
Vedanthacharyaya Varyo Mey Sannidhatham Sadha Hruthi ||
Sri:
 Srimathe Ramanujaya Nama:
Sri Prahlada Krutha
|| Sri Nrusimha Kavacham ||
Nrusimha Kavacham Vakshye Prahladhenodhitham Pura |
Sarva Rakshakaram Punyam Sarva Upadhrava Nasanam ||
Sarva Sampathkaramchaiva Swarga Moksha Pradayakam |
Dhwathva Sri Nrusimham Devesham Hema Simhasanasthitham ||
Vivruthasyam Trinayanam  Sharadhindhu Samaprabham |
Lakshmya Lingitha Vamangam Vibhuthibhirupasitham ||
Chathurbhujam Komalangam Swarna Kundala Shobhitham |
Ourvoja Shobhithoraskam Rathna Keyura Mudritham ||
Thaptha Kanjana Sangasam Peetha Nirmala Vasasam |
Indradhi Sura Moulistha Spuran Manikya  Deepthibhi: ||
Virajitha Padha Dhwandham Shakha Chakadhi Hethibhi: |
Garuthmatha Cha Vinayath Sthuyamanam Mudhabitham ||
Swahruth Kamala Samvasam Kruthva Thu Kavacham Padeth |
Nrusimho Mey Shira: Pathu Loka Rakshathma  Sambhava: ||
Sarvagopi Sthambhavasa :  Phalam Mey Rakshathu Dhwanim |
Nrusimho Mey  Drushou  Pathu Soma Suryagni Lochana: ||
Smrithim  Mey Pathu Nruhari:  Munivarya Sthuthi Priya: |
Nasam Mey  Simhanasasthu Mukham Lakshmi Mukha Priya: ||
Sarva Vidhyadhipa:  Pathu Nrusimho Rasanam Mama |
Vakthram Pathvindu Vadhana: Sadha Prahlada  Vandhitha : ||
Nrusimha : Pathu Mey  Kandam Skandhou Bhu Bharanathakruth |
Divya Astra Shobhitha Buja:  Nrusimha:  Pathu Mey Bhujau ||
Karou Mey  Deva Varado Sri Nrusimha: Pathu Sarvatha: |
Hrudayam Yogi Sadhyashcha Nivasam  Pathu Mey Hari: ||
Madhyam Pathu Hiranyaksha Vaksha:  Kukshi Vidharana : |
Nabhim Mey Pathu Nruhari:  Swanabhi Brahma Samsthutha: ||
Brahmanda Kodaya:  Kadyam Yasya Sou Pathu Mey Kadim |
Guhyam Mey Pathu Guhyanam Manthranam Guhyarupadhruk ||
Oru Manobhava: Pathu  Januni  Nara Rupadruth|
Janghey Pathu Dharabhara Hartha Yosou Nrukesari ||
Sura Rajya Pradha: Pathu Padhou Mey Nruharishwara: |
Sahasra Shirsha Purusha: Pathu Mey  Sarva Shasthanum ||
Mahograha: Poorvatha: Pathu Maha Veeragrajognitha: |
Mahavishnur Dakshine Thu Mahajwalasthu Nairuthou ||
Paschime Pathu Sarvesho Dhishi Mey Sarvathomukha: |
Nrusimha: Pathu Vayavyam Soumyam Bhushana Vigraha: ||
Ishanyam Pathu Bhadro  Mey Sarva Mangala Dhayaka: |
Samsara Bayatha:  Pathu Mruthyor Mruthyur Nrukesari  ||
Idham Nrusimha Kavacham Prahlada Mukha Manditham |
Bhakthiman Ya:  Padennithyam Sarva Papai:  Pramuchyathey ||
Puthravan Dhanavan Loke Dheergayurupajayathe |
Yam Yam Kamayathe Kamam Tham Tham Prapnothya Samshayam ||
Sarvathra Jayamapnothi Sarvathra Vijayi Bhaveth |
Bhoomyanthariksha Divyanam Grahanam  Vinivaranam ||
Vrushchikoraga Sambhootha Vishapaharanam Param |
Brahma - Rakshassa Yakshanam Dhoorossarana Karanam ||
Bhurjje Va Thalapathre Va Kavacham Likhitham Shubham |
Karamooley Dhrutham Yena  Sidhyeyu: Karma Siddhaya: ||
Deva Asureshu Manusheyshu Swam Swameva Jayam Labheth |
Eka Sandhyam Tri Sandhyam Va Ya:  Padenniyatho Nara: ||
Sarva Mangala Mangalyam Bhukthim Mukthimscha Vindhathi |
Dwathrimshathi Sahasrani Padeth  Shuddhathmanam Nrunam ||
Kavachasasya Manthrasya Manthrasiddhi: Prajayathe |
Anena Manthrarajena Kruthva Bhasmabhi Manthranam ||
Thilakam Vinyasedhyasthu Thasya Gruhabhayam  Hareth |
Trivaram Japamanasthu Dhatham  Varyabhimanthryacha ||
Prashayeth Yo Naro  Manthram Nrusimha Dhyanamacharan |
Thasya Roga: Pranashyanthi Ye Cha Syu: Kukshisambhava: ||
Kimathra Bahunokthena Nrusimha Sadhrusho Bhaveth |
Manasa Chinthitham Yaththu Sa Thachapnothya  Samshayam ||
Garjjantham Garjjantham Nija Buja Padalam Spodayantham Hadantham |
Rupyantham  Thapayantham Dhivi Bhuvi Dhithijam Kshepayantham Kshipantham ||
Kranthantham  Ghoshayantham Dhishi Dhishi Sathatham Samharantham Bharantham |
Veekshantham Ghoornayantham Kara Nikara Shathai Divya Simham Namami ||
|| Ithi Sri Nrusimha Kavacham Sampoornam ||
Jaya Jaya Narasimha !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: