Sri Bhuvaneshwari Ashtothara Sathanamavali !!


 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 
Om Hreem Bhuvaneshwaryai Nama:
Ekara Roopayai Nama:
Bhavayai Nama:
Sarva Mangalayai Nama:
Ashta Aishwarya Pradhayinyai Nama:
Ambikapura Vasinyai Nama:
Subramanya Hrudayayai Nama:
Yogidhyeyayai Nama:
Muni Samsevyayai Nama:
Vedantha Lakshnayai Nama:
Navarnna Manu Sthuthayai Nama:
Vak Beeja Swaroopinyai Nama:
Kama Beeja Hrudayayai Nama:
Bindu Nada Swaroopinyai Nama:
Shodasa Pathra Nilayayai Nama:
Trikona Madhya Nilayayai Nama:
Vratha Thraya Swaroopinyai Nama:
Mangala Ganesha Jananyai Nama:
Sanakadi Muni Sthuthyayai Nama:
Shanthi Swroopinyai Nama:
Chidambara Sareerinyai Nama:
Vaidhya Natha Gruhaniyai Nama:
Ekambara Sareerinyai Nama:
Kamalalaya Vasinyai Nama:
Pandya Raja Sthuthayai Nama:
Markandeya Vara Pradhayai Nama:
Pundareeka Puradheesayai Nama:
Bilwa Vana Priyayai Nama:
Shiva Thandava Sakshinyai Nama:
Shiva Prasada Sambannayai Nama:
Shiva Shaila Kumarikayai Nama:
Shivananda Rasarnnavayai Nama:
Shivananda Pura Vasinyai Nama:
Shiva Samrajya Dhayinyai Nama:
Shivananda Rasadharayai Nama:
Shiva Gouryai Nama:
Shiva Bogadhayai Nama:
Brahma Poojithayai Nama:
Divya Sundaryai Nama:
Padma Vasinyai Nama:
Veda Swaroopayai Nama:
Kumara Jananyai Nama:
Bindu Swaroopinyai Nama:
Saranagatha Rakshakayai Nama:
Anugraha Pradhayai Nama:
Chandra Loka Vibhooshithayai Nama:
Sarva Lokava Sankaryai Nama:
Sura Sura Namaskruthayai Nama:
Mooladharaya Gathayai Nama:
Sushmna Dhwara Madhyayai Nama:
Chathur Varga Bala Pradhayai Nama:
Athma Ramayai Nama:
Pancha Dhasaksharyai Nama:
Mani Pooraka Sundarayai Nama:
Adhara Shakthi Roopinyai Nama:
Artha Jana Rakshinyai Nama:
Arya Gana Sthuthayai Nama:
Aryavartha Nivasinyai Nama:
Adhyantha Shiva Roopayai Nama:
Adi Thathwa Prakasayai Nama:
Sri Vidya Manthra Roopayai Nama:
Chathur Vedantha Vedyayai Nama:
Shyamala Peeda Vasayai Nama:
Maha Maya Swaroopayai Nama:
Rathna Mandira Vasayai Nama:
Mallikadhama Booshayai Nama:
Mandakini Swaroopayai Nama:
Mouthika Phala Harayai Nama:
Shiva Vamangasthayai Nama:
Gajasya Guha Palinyai Nama:
Samsara Roga Nasinyai Nama:
Veena Gana Praveenayai Nama:
Konathraya Nivishtayai Nama:
Moola Manthra Swaroopayai Nama:
Chidagni Bootha Dhehayai Nama:
Shiva Shakthyaikya Veshayai Nama:
Swasvathaishwarya  Sukhadhayai Nama:
Thushara Giri Nivasayai Nama:
Shiva Manasa Hamsinyai Nama:
Swarna Thadanga Shobithayai Nama:
Dhadimee Beeja Rathnayai Nama:
Shankha Greevayai Nama:
Vada Pathrodharayai Nama:
Hema Booshitha Vigrahayai Nama:
Soundarya Guna Samyuthayai Nama:
Jalandhara Maha Peedayai Nama:
Poorna Giri Peeda Vasinyai Nama:
Chathush Shashti Kalathmikayai Nama:
Sarva Dosha Vinasinyai Nama:
Mandasmitha Mukhambujayai Nama:
Kalyana Nilayayai Nama:
Shuba Lakshana Sambannayai Nama:
Shuba Soubhagya Nilayayai Nama:
Dakshadhwara Vinasinyai Nama:
Sada Shiva Kudumbinyai Nama:
Sacchidananda Lakshanayai Nama:
Chandra Mandala Vasinyai Nama:
Kala Bhashinyai Nama:
Durithapahayai Nama:
Sarva Swathanthrayai Nama:
Mathanga Kula Bhooshanayai Nama:
Mathanga Muni Sampoojyayai Nama:
Kadambaranya Nilayayai Nama:
Kama Kodi Peedasthayai Nama:
Mano Vachama Gocharayai Nama:
Saranagatha Rakshinyai Nama:
Hreemkara Peedasthayai Nama:
Hreemkara Shantha Nilayayai Nama:
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: