Sri Mookambika Ashtothara Sathanamavali !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Sri  Nadhadhi Thanoothara Sri Mahalakshmyai Namo Nama:
Bhava Pavitha Chitheja: Swaroopayai Nama:
Kruthanangavadha Kodi Soundaryayai Nama:
Udhyathadhithya Sahasra Prakashayai Nama:
Devatharppitha Sasthrasthra Booshanayai Nama:
Saranagatha Santhrana Niyogayai Nama:
Simharaja Vara Skandha Samsthithayai Nama:
Attahasa Parithrastha Dhaithyoughayai Nama:
Maha Mahisha Dhaithyendra Vighathinyai Nama:
Purandara Mukhamarthya Varadhayai Nama:
Kola Rishi Pravadhyana Prathyayai Nama:
Sri Kandakjyaptha Sri Chakra Madhyasthayai Nama:
Mithunakara Kalitha Swabhavayai Nama:
Ishtanuroopa Pramukha Devathayai Nama:
Thaptha Jamboo Nadha Prakhya Sareerayai Nama:
Kethaki Maladhi Pushpa Booshithayai Nama:
Vichithra Rathna Samyuktha Kireedayai Nama:
Ramaneeya Dhwrehali Kunthalayai Nama:
Ardha Sthoopasthu  Vibhaja Laladayai Nama:
Mukha Chandranga Kasthuri Thilakayai Nama:
Manojya Vakra Boovalli Yugalayai Nama:
Rajaneesa Dineshagni Lochanayai Nama:
Karuna Rasa Samsiktha Nethradhwithayai Nama:
Chambey Kusumothbhasi Nasikayai Nama:
Tharaka Phana Sarathna Bhasurayai Nama:
Sath Rathnavasitha Swarna Thadangayai Nama:
Rathna Dharsa Pratheekasakapolayai Nama:
Thamboola Shobhitha Varasmitha Dharsayai Nama:
Kundha Kundhamala Sangasa Dasanayai Nama:
Phulla Pravala Raktha Vasanayai Nama:
Swakanthaswantha Visheshapi Chibukayai Nama:
Mukthakara Lasath Kambu Sundarayai Nama:
Sashtavadhangadha Buja Chathushnayai Nama:
Shanku Chakra Varabheethi Karambujayai Nama:
Mathangaja Maha Kumbha Vakshojayai Nama:
Kucha Bara Namanmatha Manju Madhyayai Nama:
Thatith Punjabha Kousheya Kuchelayai Nama:
Ramya Kinginika Kanjeera Ranjithayai Nama:
Adi Manjjanaromboru Dhwithayai Nama:
Manikya Mukudashtivath Samyukthayai Nama:
Devesa Mukudo Dheeptha Padabhjayai Nama:
Bhargavaradhya Gangeya Padukayai Nama:
Matha Dhanthavalothamsa Gamanayai Nama:
Kumkumagaru Pathra Sri Charchithayai Nama:
Sachamara Mareerathna Veejithayai Nama:
Pranakhila Soukarakhya Pradhayinyai Nama:
Dhanavardhi Shashakradhi Sannuthayai Nama:
Dhoomra Lochanadhaitheya Dhahanayai Nama:
Chanda Munda Maha Sheersha Vandhanayai Nama:
Raktha Beeja Maha Dhaithya Shikshakayai Nama:
Madhonnatha Nishumbhaghya Banjanayai Nama:
Ghora Shumba Suradheesa Nasanayai Nama:
Madhu Kaidaba Jamkara Karanayai Nama:
Virinji Mukha Sangeetha Samajjyayai Nama:
Sharva Badha Prasamana Charithrayai Nama:
Samadhi Suradhakshama Bhudharshithayai Nama:
Markandeya Muni Shreshta Samsthuthayai Nama:
Vyala Surath Vishath Vishnu Swaroopayai Nama:
Kroora Vethrakara Prana Maranayai Nama:
Lakshmi Saraswathi Kali Veshadyayai Nama:
Srushti Sthithi Laya Kreedathath Parayai Nama:
Brahmopedhra Gireeshadhi Prakthyakshayai Nama:
Amruthabdhi Mani Dhweepa Nivasinyai Nama:
Nikhilananda Sandhoha Vigrahayai Nama:
Maha Kadamba Vipina Madhyagayai Nama:
Aneka Kodi Brahmanda Janayithryai Nama:
Mumukshu Jana Sanmarga Dharshikayai Nama:
Dhwadasantha Sathamboja Sadhanayai Nama:
Sahasrara Maha Padma Viharayai Nama:
Janma Pramukha Shadava Varjjithayai Nama:
Moola Dharadhi Shadchakra Nilayayai Nama:
Chara Charathmaka Jagath Sambruthayai Nama:
Maha Yogi Jana Swantha Nishantharyai Nama:
Sama Vedantha Sath Sara Samvedhyayai Nama:
Hrudi Nikshiptha Chicchesha Brahmandayai Nama:
Deva Deveswara Prana Vallabhayai Nama:
Thushara Chala Rajanya Thanayayai Nama:
Sarvarthma Pundarikaksha Sahodaryai Nama:
Mooki Krutha Maha Mooka Dhanavayai Nama:
Dushta Mooka Shira Shaial Kulisayai Nama:
Kadajopathyaka Mukhya Nivasayai Nama:
Varenya Dakshinardhanga Mahesayai Nama:
Jyothi Chakramshana Divya Peedasthayai Nama:
Nava Kodi Maha Durga Sambhadhayai Nama:
Vignesha Skandha Veeresha Vatsalayai Nama:
Kali Kalmasha Vidhwamsa Samarthayai Nama:
Shoda Sharnna Maha Mandira Mandirayai Nama:
Pancha Pranavalolamba Banjakayai Nama:
Mithunarchana Samkrushtairu Dhayayai Nama:
Vasudeva Mano Peeda Phalakayai Nama:
Kamsa Sura Vararathi Poojithayai Nama:
Rugmini Sathyabhamadhi Vandhithayai Nama:
Nandha Gopa Priya Gharbha Samboothayai Nama:
Kamsa Pranapaharana Shradhayai Nama:
Suvasini Vadhoo Pooja Supreethayai Nama:
Sasanga Shekharothsanga Vishtarayai Nama:
Vibudhari Kalaranya Koodarayai Nama:
Sanjeevanoushdha Thratha Thridhasayai Nama:
Mathru Soukhyartha Pakshisha Sevithayai Nama:
Kadaksha Labdha Chakrathwa Pradhyumnayai Nama:
Indrakrith Thapthosthavothkrushta Prakrushtayai Nama:
Dharidrya Dhukha Vicchedha Nipunayai Nama:
Ananya Bhava Swargapavarga Dhayai Nama:
Aprapanna Bhavathrasa Dhayakayai Nama:
Nirjjithashesha Pashanda Mandalayai Nama:
Shivakshi Kumudhakjyaptha Chandrikayai Nama:
Pravardhika Maha Vidhya Pradhanayai Nama:
Sarva Shakthi Ikya Roopa Sri Mookambikayai Nama:
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: