Sri Anjaneya Namavali !!Jai Sriman Narayana !!

 


Jai  Shri Anjaneya !!

  
 Om Anjaneyaya Nama:
Maha Veeraya Nama:
Hanumathey Nama:
Maruthathmajaya Nama:
Thathwa Gnana Pradaya Nama:
Seetha Devi Mudra Pradayakaya Nama:
Asoka Vanika Chadharey Nama:
Sarva Maya Vibanjanaya Nama:
Sarva Bandha Vimokthrey Nama:
Raksho Vidhwamswakaya Nama:
Para Vidya Pariharaya Nama:
Para Shourya Vinasanaya Nama:
Para Manthra Nirakarthrey Nama:
Para Yanthra Prabedhakaya Nama:
Sarva Graha Vinasiney Nama:
Bhima Sena Sahayakruthey Nama:
Sarva Dukha Haraya Nama:
Sarva Loka Chariney Nama:
Manojavaya Nama:
Parijatha Drumulasthaya Nama:
Sarva Manthra Swaroopavathey Nama:
Sarva Yanthra Swaroopiney Nama:
Sarva Thanthrathmakaya Nama:
Kapishwaraya Nama:
Maha Kayaya Nama:
Sarva Roga Haraya Nama:
Prabhavey Nama:
Phala Sidhikaraya Nama:
Sarva Vidhya Sampath Pradhayakaya Nama:
Kapisena Nayakaya Nama:
Bavishyath Chathurananaya Nama:
Kumara Brahma Chariney Nama:
Ratna Kundala Deepthimathey Nama:
Snachalathvala Sannadha Lambamana Shikhojwalaya Nama:
Gandharva Vidya Thathwajyaya Nama:
Mahabala Parakramaya Nama:
Karagruha Vimokthrey Nama:
Shrungala Bandha Mochakaya Nama:
Sadharodharakaya Nama:
Pranjyaya Nama:
Ramadhoothaya Nama:
Prathapavathey Nama:
Vanaraya Nama:
Kesari Suthaya Nama:
Seetha Soka Nivaranaya Nama:
Anjana Garbha Samboothaya Nama:
Balarkka Sathru Nasanaya Nama:
Vibhishana Priyankaraya Nama:
Dasagriva Kulanthakaya Nama:
Lakshmana Prana Dhathrey Nama:
Vajrakayaya Nama:
Maha Dyuthaya Nama:
Chiramjeevaney Nama:
Rama Bhakthaya Nama:
Dhaithya Karya Vighathakaya Nama:
Aksha Hanthrey Nama:
Kanjanabhaya Nama:
Pancha Vakthraya Nama:
Maha Thapasey Nama:
Lankini Banjanaya Nama:
Shrimathey Nama:
Simhika Prana Banjanaya Nama:
Gandha Madhana Shailasthaya Nama:
Lanka Pura Vidhahakaya Nama:
Sugriva Sachivaya Nama:
Dheeraya Nama:
Shooraya Nama:
Dhaithya Kulanthakaya Nama:
Surarchithaya Nama:
Maha Thejasey Nama:
Rama Choodamani Pradhaya Nama:
Kama Roopiney Nama:
Pingalakshaya Nama:
Vardhi Mainaka Poojithaya Nama:
Kabalikrutha Marthanda Mandalaya Nama:
Vijithendriyaya Nama:
Rama Sugriva Sandhathrey Nama:
Maha Ravana Manrdhanaya Nama:
Spatikabhaya Nama:
Vagadhishaya Nama:
Nava Vyakruthi Pandithaya Nama:
Chathur Bhahavey Nama:
Dhinabandhavey Nama:
Mahathmaney Nama:
Baktha Vatsalaya Nama:
Sanjeevana Naga Harthrey Nama:
Shuchaye Nama:
Vagminey Nama:
Drudavrathaya Nama:
Kalanemi Pramadhanaya Nama:
Hari Markada Markadaya Nama:
Dhanthaya Nama:
Santhaya Nama:
Prasannathmaney Nama:
Satha Kandamadhapa Hruthey Nama:
Yoginey Nama:
Rama Katha Lolaya Nama:
Seethanveshana Pandithaya Nama:
Vajra Dhamshtraya Nama:
Vajra Nakhaya Nama:
Rudra Veerya Samudbhavaya Nama:
Inradjith Prahithamoha Brahmastra Vinivarakaya Nama:
Partha Dwajagra Samvasiney Nama:
Sara Panchara Bhedhakaya Nama:
Dasa Bhahavey Nama:
Loka Poojyaya Nama:
Jambavath Preethi Vardhanaya Nama:
Seetha Sametha Sri Ramachandra Padha Seva Dhurandharaya Nama:


 
Jai Shri Anjaneya !!

Jai Sriman Narayana !!
No comments: