Srimad Devi Bhagavatham !! 1008 names of Goddess Sri Gayatri !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 

Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 

Srimad Devi Bhagavatham – Twelefth Skandham – Chapter VI describes the thousand and Eight names of S’rî Gâyatrî Devi.


 
 
 
 
Lord Sriman Narayan describes the thousand and Eight Names of S’rî Gâyatrî Devi to Maharishi Narada.  Lord Sriman Narayana continues, these sacred names of Gâyatrî Devî were compsed and recited by Lord Brahma.  So the Rishi is Lord Brahmâ; the Chhandas are Anustup; Devatâ is Gâyatrî; Bîja is Halavarna and S’akti is Svaravarna. Worship of Gâyatrî Devî should begin with appropriate Mantras.   Kumârî Gâyatrî Devî who has Lotus-eyes, riding on a Swan, majestically seated on a Lotus Flower; Who has three-eyes of  red in colour; dazzling in  the brightness of precious gems  and jewels; Who has Kundikâ, Rosary, Lotus, Dice, Conch on each hands and always ready to grant boons to Her worshipper with the Abhaya Hastha.  The worship of Devî Gâyatrî Mantras should be always accompanied by corresponding gestures.


 
 
 
The Thousand and Eight names of S’rî Gâyatrî Devi are : Achintya Laksanâ; Avyaktâ ; Arthamâtrimahes’varî,Amritârnava madhyasthâ, Ajitâ, Aparâjitâ, Animâdigunâdhârâ, Arka mandalasamsthitâ, Ajarâ, Ajâ, Aparâ, Adharmâ, Aksasûtradharâ, Adharâ; Akârâdaksakârântâ, Arisadvargabhedinî, Anjanâdripratîkâs’â, Anjanâdrinivâsinî, Aditi, Ajapâ, Avidyâ, Aravindanibheksanâ, Antarvahihsthitâ, Avidyâdhvamsinî, Antarâtmikâ.  Ajâ, Ajamukhâvâsâ, Aravindanibhânanâ, (Vyanjanavarnâtmikâ) Ardhamâtrâ, Arthadânajñâ, Arimandalamarddinî, Asuraghnî, Amâvâsyâ, Alaksîghnî, Antyajârchitâ.  Âdi Laksmî, Âdi S’akti, Âkriti, Âyatânanâ, Âdityapadavichârâ, Âdityaparisevitâ, Âchâryâ, Âvartanâ; Âchârâ,  Âdi Mûrti nivâsinî, Âgneyî, Âmarî, Âdyâ, Ârâdhyâ, Âsanasthitâ, Âdhâra nilayâ , Âdhârâ,  Âkâs’ânta nivâsini, Âdyâksara samâyuktâ, Ântarâkâs’arûpinî, Âdityamandalagatâ, Ântaradhvântanâs’inî, Indirâ, Istadâ, Istâ, Indîvaraniveksanâ, Irâvatî, Indrapadâ, Indrânî, Indurûpinî, Iksukodandasamyuktâ, Isusandhânakârinî, Indranîlasamakârâ, Idâpingalarûpinî, Indrâksî, Îs’varî, Devî Îhâtrayavivarjitâ, Umâ, Usâ, Udunibhâ, Urvârukaphalânanâ,Uduprabhâ, Udumatî, Udupâ, Udumadhyagâ, Ûrdha, Ûrdhakes’î, Ûrdhadhogatibhedinî, Ûrdhavâhupriyâ, Ûrmimâlâvâggranthadâyini, Rita, Risi, Ritumatî , Risidevanamaskritâ, Rigvedâ, Rinahartrî, Risimandala chârinî, Riddhidâ, Rijumârgasthâ, Rijudharmâ, Rijupradâ, Rigvedanilayâ, Rijvî, Lupta dharma pravartinî, Lûtârivarasam bhûtâ, Lûtâdivisahârinî,
 
 
 
 

Ekâksarâ, Ekamâtrâ, Ekâ, Ekaikanisthitâ, Aindrî, Airâvatârûdhâ, Aihikâmusmikapradâ, Omkârâ, Osadhî, Otâ, Otaprotanivâsinî, Aurbbâ, Ausadhasampannâ, Aupâsanaphalapradâ, Andamadhyasthitâ, Ahkâramanurûpinî. Visargarûpinî, Kâtyâyanî, Kâlarâtri, Kâmâksî, Kâmasundarî, Kamalâ,. Kâminî, Kântâ, Kâmadâ, Kâlakanthinî, Karikumbha stana bharâ, Karavîra Suvâsinî, Kalyanî, Kundalavatî, Kuruksetranivâsinî, Kuruvinda, dalâkârâ, Kundalî, Kumudâlayâ, Kâlajhibhâ, Karâlâsyâ, Kâlikâ, Kâlarûpinî, Kâmanîyagunâ, Kânti, Kalâdhârâ, Kumudvatî, Kaus’ikî, Kamalâkârâ, Kâmachâraprabhanjinî, Kaumarî, Karunâpângî, Kakubanta, Karipriyâ, Kes’arî, Kes’avanutâ, Kadamba Kus’umapriyâ, Kâlindî, Kâlikâ, Kâñchî,Kalas’odbhavasamstutâ, Kâmamâtâ, Kratumatî, Kâmarûpâ, Kripâvatî, Kumârî, Kunda nilayâ, Kirâtî, Kîravâhana, Kaikeyî, Kokilâlâpâ, Ketakî, Kusumapriyâ, Kamandaludharâ, Kâlî, Karmanirmûlakârinî, Kalahansagati, Kaksâ, Kritâ, Krita,Kautukamangalâ, Kastûrîtilakâ, Kamrâ, Karîndra Gamanâ, Kuhû, Karpûralepanâ, Krisnâ,Kapilâ, Kuharâs’rayâ, Kûtasthâ, Kudharâ, Kamrâ, Kuksisthâkhilavistapâ, Khadga Khetadharâ, Kharbhâ, Khecharî, Khagavâhanâ, Khattânga dhârinî, Khyâta, Khagarâjoparisthitâ, Khalaghnî, Khanditajarâ, Khadâksyânapradâyinî, Khandendutilakâ, Gangâ, Ganes’a guhapûjita, Gâyatrî, Gomatî, Gîtâ, Gândhârî, Gânalolupâ,Gautamî, Gâminî, Gâdhâ, Gandharvâpsarasevitâ, Govinda charanâ krântâ, Gunatrayavibhâvitâ, Gandharvî, Gahvarî, Gotrâ, Girîs’â, Gahanâ, Gamî, Guhâvâsâ, Gunavatî, Gurupâpapranâs’inî, Gurbhî, Gunavatî, Guhyâ, Goptavyâ, Gunadâyinî, Girijâ, Guhyamâtangî, Garudadhvajavallabhâ, Garvâpahârinî, Godâ, Gokulasthâ, Gadâdharâ, Gokarnanilayâ saktâ, and Guhyamandala vartinî, Gharmadâ, Ghanadâ, Ghantâ, Ghora Dânavamarddinî, Ghrinî, Mantra mayî, Ghosâ, Ghanasampâtadâyinî, Ghantâra-vapriyâ, Ghrânâ, Ghrinisantustikârinî, Ghanârimandalâ, Ghûrnâ, Ghritâchî, Ghanaveginî, Gñânadhâtumayî,  Charchâ, Charchitâ, Châruhâsinî, Chatulâ, Chandikâ, Chitrâ, Chitramâlyayi bhûsitâ, Chaturbhujâ,  Châru dantâ, Châturî, Charitapradâ, Chûlikâ, Chitravastrântâ, Chandramah Karna Kundalâ, Chandrahâsâ, Chârudâtrî, Chakorî, Ghandrahâsinî, Chandrikâ,Chandradhâtrî, Chaurî, Chorâ, Chandikâ, Chanchadvâgvâdinî, Chandrachûdâ, Choravinâs’inî, Châruchandana liptângî, Chanchachchâmaravîjitâ, Chârumadhyâ, Chârugati, Chandilâ, Chandrarûpinî, Châruhoma priyâ, Chârvâ, Charitâ, Chakrabâhukâ, Chandramandalamadhyasthâ, Chandramandala Darpanâ, 
 
 

Chakravâkastanî, Chestâ, Chitrâ, Châruvilâsinî, Chitsvarûpâ; Chandavatî, Chandramâ, Chandanapriyâ, Chodayitrî, Chiraprajñâ, Châtakâ, Châruhetukî, Chhatrayâtâ, Chhatradharâ, Chhâyâ, Chhandhahparichchhadâ, Chhâyâ Devî, Chhidranakhâ, Chhannendriyavisarpinî, Chhandonustuppratisthântâ, Chhidropadravabhedinî, Chhedâ, Chhatres’varî, Chhinnâ, Chhurikâ, and Chhelanpriyâ. Thou art Jananî, Janmrarahitâ, Jâtaveda, Jaganmayî, Jâhnavî, Jatilâ, Jatrî (Jetrî), Jarâmarana varjitâ, Jambudvîpa vatî, JvâIâ, Jayantî, Jalasâlinî, Jitendrîyâ, Jitakrodhâ, Jitâmitrâ, Jagatpriyâ, Jâtarûpamayî, Jihvâ, Jânakî, Jagatî, Jarâ (Jayâ) Janitrî, Jahnutanayâ, Jagattrayahitaisinî, Jvâlamulî, Japavatî, Jvaraghnî, Jitavistapâ, Jitâkrântamayî, Jvâlâ, Jâgratî, Jvaradevatâ, Jvalantî, Jaladâ, Jyesthâ, Jyâghosâ sphota dinmukhî, Jambhinî, Jrimbhanâ, Jrimbhâ, Jvalanmânikya Kundalâ. Jhinjhikâ, Jhananirghosâ, Jhanjhâ Mâruta veginî, Jhallakîvâdya kus’alâ, Nrûpâ, Nbhujâ, Tanka bhedinî, Tanka bânasamâyuktâ, Tankinî, Tanka bhedinî, Tankîganakritâghosâ, Tankanîya mahorasâ, Tankâra Kârinî, Tha thas’avdaninâdinî, Dâmarî, Dâkinî, Dimbhâ, Dundamâraikanirjitâ, Dâmarîtantramargasthâ, Dandadamarunâdinî, Dindîravasahâ, Dimbhalasat krîdâparâyanâ , Dhundhi vighnes’a jananî, Dhakkâ hastâ, Dhilivrajâ , Nityajñânâ, Nirupamâ, Nirgunâ Narmadâ, Trigunâ, Tripadâ, Tantrî, Tulasî, Tarunâ, Tara, Trivikramapadâkrântâ, Tûrîyapadagâminî, Tarunâ ditya samkas’â, Tâmasî, Tuhinâ, Turâ, Trikâlajñâna Sampannâ, Trivalî, Trilochanâ, Tri S’akti, Tripurâ, Tungâ, Turangavadanâ, Timingilagilâ, Tibrâ, Trisrotâ, Tâmasâdinî, Tantra mantravis’esajñâ, Tanumadhyâ, Trivipstapâ, Trisandhyâ, Tristanî, Tosâsamsthâ, Tâlapratâpinî, Tâtankinî, Tusârâbhâ, Tuhinâchala vâsinî, Tantujâlasamâyuktâ, Târahârâ valipriyâ, Tilahomapriyâ, Tîrthâ, Tamâla kusumâ kriti, Târakâ, Triyutâ, Tanvî, Tris’am kuparivâritâ, Talodarî, Tirobhâsâ, Tâtamka priyavâdinî, Trijatâ, Tittirî, Trisnâ, Tribidhâ,
 
 
 
 

Tarunâ kritî, Tapta kânchanasamkâs’â, Tapta kâñchana bhûsanâ, Traiyambakâ, Trivargâ, Trikâlajñânadâyinî, Tarpanâ, Triptidâ, Triptâ, Tâmasî, Tumvarustutâ, Târksyasthâ, Trigunâkârâ, Tribhangî, Tanuvallarî, Thâtkârî, Thâravâ, Thântâ, Dohinî, Dînavatsalâ, Dânavânta karî, Durgâ, Durgâsuranivahrinî, Devarîti, Divârâtri, Draupadî, Dunda bhisvanâ, Devayânî, Durâvâsâ, Dâridrya bhedinî, Divâ, Dâmodarapriyâ, Dîptâ, Digvâsâ, Digvimohinî, Danda kâranya nilayâ, Dandinî, Deva pûjitâ, Deva vandyâ, Divisâdâ, Dvesinî, Dânavâ kriti, Dînanâ thastutâ, Dîksâ, Daivas’â disvarupinî, Dhâtri, Dhanurdharâ, Dhenur Dhârinî, Dharmachârinî, Dhurandharâ, Dharâdharâ, Dhanadâ, Dhânya dohinî, Dharmas’îlâ, Dhanâdhyaksâ, Dhanurvedavis’âradâ, Dhriti, Dhanyâ, Dhritapadâ, Dharmarâjapriyâ, Dhruvâ, Dhûmavatî, Dhûmakes’î ,Dharmas’âstraprakas’inî, Nandâ, Nandapriyâ, Nidrâ, Nrinutâ, Nandanâtmikâ, Narmmadâ Nalinî, Nîlâ, Nîlakanthasamâs’rayâ, Rudrânî, Nârâyanapriyâ, Nityâ, Nirmmalâ, Nirgunâ, Nidhi, Nirâdhârâ, Nirupamâ, Nityas’uddhâ, Nirajñânâ, Nâdabindu Kalâtîtâ, Nâdavindu Kalâtmikâ, Nrisimhinî, Nagadharâ, Nripanâga vibhûsitâ, Naraka Kles’anâs’inî, Nârâyanapadodbhavâ, Niravadyâ, Nirâkârâ, Nâradapriyakârinî, Nânâjyotih, Nidhidâ, Nirmalâtmikâ, Navasûtradharâ, Nîti, Nirupadrava kârinî, Nandajâ, Navaratnâdhyâ, Naimîsâranya vâsinî, Navanîtapriya, Nârî, Nîla jîmûtanisvanâ, Nimesinî, Nadîrûpâ, Nîlagrîvâ, Nis’is’varî, Nâmâvalî, Nis’umbhaghnî, Nâgalokanivâsinî, Navajâmbû nadaprakhyâ, Nâgalokâ dhidevatâ, Nûpûrâ Krântacharanâ, Narachittapramodinî, Nimagnâ rakta nayanâ, Nirghâta-sama-nisvanâ, Nandanodyânilayâ, Nirvyahoparichârinî, Pârvatî, Paramodârâ, Parabrahmâtmikâ, Parâ, Pañchkos’avinirmuktâ,


 
Pañchapâtaka-nâs’inî, Para chitta vidhânajñâ, Pañchikâ, Pañcharûpinî. Pûrnimâ, Paramâ Prîti, Paratejah prakas’inî, Purânî, Paurusî, Punyâ, Pundarî kanibheksanâ, Pâtâla talanirmmagnâ, Prîtâ, Prîtivivardhinî, Pâvanî, Pâda sahitâ, Pes’alâ, Pavanâs’inî Prajâpati,Paris’rântâ, Parvatastana mandalâ, Padmapriyâ, Padmasamsthâ, Padmâksî,Padmasambhavâ, Padmapatrâ, Padmapadâ, Padminî, Priyabhâsinî, Pas’upâs’a vinirmuktâ, Purandhrî, Puravâsinî, Puskalâ, Purusâ, Parbhâ, Pârijâta Kusumapriyâ, Pativratâ, Pativratâ,Pavitrângî, Puspahâsa parâyanâ, Prajñâvatîsutâ, Pautrî, Putrapûjyâ, Payasvinî, Pattipâs’adharâ, Pankti, Pitrilokapradâyinî, Purânî, Punyas’ila, Prânatârti vinâs’inî, Pradyumnajananî; Pustâ, Pitâmahaparigrahâ, Pundarîkapurâvâsâ, Pundarîkasamânanâ, Prithujanghâ, Prithubhujâ, Prithupâdâ, Prithûdarî, Pravâlas’obhâ, Pingâksî, Pîtavâsâh, Prachâpalâ, Prasavâ, Pustidâ, Punyâ, Pratisthâ, Prânavâ, Pati, Pañchavarnâ, Panchavânî,Pañchikâ, Panjarasthitâ, P aramâyâ, Parajyotih, Paraprîti, Parâgati, Parâkâsthâ, Pares’anî,Pâvanî, Pâvaka Dyutî, Punyabhadrâ, Parichchhedyâ. Puspahâsâ, Prithûdarâ, Pîtângî, Pîtavasanâ Pîtas’ayâ, Pis’âchinî, Pîtakriyâ, Pis’âchaghnî, Pâtalâksî, Patukriyâ,Pañchabhaksapriyâchârâ, Putanâ prânaghâtinî, Punyâgavanamadhyasthâ, Punyatîrthanisevitâ, Panchângî, Parâs’akti, Paramâdhâda kârinî, Puspakândasthitâ, Pûsâ, Positâkhilavistapâ, Pânapriyâ, Pañchas’ikhâ, Pannagoparis’âyinî, Pañchamâtrâtmikâ, Prithvî, Pathikâ, Prithudohinî, Purânanyâyamîmansâ, Pâtalî, Puspagandhinî, Punyaprajâ, Pâradâtrî, Paramârgaikagocharâ, Pravâlas’obhâ, Pûrnâs’â, Prânavâ, Palhabodarî, Phalinî, Phaladâ, Phalgu, Phutkârî, Phalakâkritî, Phanindra bhogas’ayanâ, Phanimandalamanditâ, Bâlabâlâ, Bahumatâ, BâIâtapanibhâms’ukâ, Balabbadrapriyâ, Vandyâ, Badavâ, Buddhisamstutâ, Bandîdevî, Bilavatî, Badis’aghinî, Baliprîyâ, Bândhavî, Bodhitâ, Buddhirbandhûkakusumapriyâ, Bâla bhânuprabhâkârâ, Brâhmî, Brâhmana devatâ, Brihaspatistutâ. Brindâ, Brindavana vihârinî, Bâlâkinî, Bilâhâra, Bilavasâ Bahûdakâ, Bahunetrâ, Bahupadâ, Bahukarnâvatamsikâ, Bahubâhuyutâ, Bijarûpinî, Bahurûpinî, Bindunâdakalâtitâ, Bindunâdasvarûpinî, Baddhagodhângulitrânâ, Badaryâs’ramavâsinî, Brindârakâ, Brihatskandhâ, Brihatî, Bânapâtinî, Brindâdhyaksâ, Bahunutâ, Vanitâ, Bahuvikramâ, Baddhapadmâsanâsîna, Bilvapatratalasthitâ, Bodhidrumanijâvâsâ, Badisthâ, Bindu darpanâ, Bâlâ, Vânâsanavatî, Badavânalaveginî, Brahmânda bahirantasthâ, Brahmakankanasûtrinî, Bhavânî, Bhîsanavatî, Bhâvinî, Bhayahârinî, Bhadrakâlî, Bhujangâksî, Bhâratî, Bhâratâs’ayâ, Bhairavî, Bhîsanâkârâ, Bhûtidâ, Bhutimâlinî, Bhâminî, Bhoganiratâ, Bhadradâ, Bhûrivikramâ, Bhûtavâsâ, Bhrigulatâ, Bhârgavî, Bhûsurârchitâ,Bhâgîrathî, Bhogavatî, Bhavanasthâ, Bhisagvarâ,  Bhâminâ, Bhoginî, Bhâsâ, Bhavânî,Bhûridaksinâ, Bhargâtmikâ, Bhâmavatî, Bhavabandhavimochinî, Bhajanîyâ, Bhûtadhâtriranjitâ,Bhuvanes’varî, Bhujangavalayâ, Bhîmâ, Bherundâ, Bhâgadheyinî; Thou art Mâtâ,Mâyâ, Madhumatî, Madhujihavâ, Manupriyâ, Mahâdevî, Mahâbhâgîâ, Mâliri, Mînalochanâ,Mâyâtîtâ, Madhumatî, Madhumânsâ, Madhudravâ, Mânavî, Madhusambhûtâ,Mithilâpuravâsinî, Madhukaitabhasamhartrî, Medinî, Meghamâlinî, Mandodarâ, Mahâ Mâyâ,Maithilî, Masrinapriyâ, Mahâ Laksmî, Mahâ Kâlî, Mahâ Kanyâ, Mahes’varî, Mâhendrî,Merutanayâ Mandârakusumârchitâ, Manjumanjîracharanâ, Moksadâ, Manjubhasinî,Madhuradrâvinî, Mudrâ, Malayâ, Malayânvitâ, Medhâ, Marakatas’yâmâ, Mâgadhî,Menakâtmajâ, Mahâmârî, Mahâvîrâ, Mahâs’yâmâ, Manustutâ, Mâtrikâ, Mihirâbhâsâ,Mukundapada Vikramâ, Mûlâdhârasthitâ, Mugdhâ, Manipûranivâsinâ, Mrigâksî,Mahisârûdhâ, Mahisâsuramardinî, Yogâsanâ, Yogagamyâ, Yogâ,Yauvanakâs’rayâ, Yauvanî, Yuddhamadhyasthâ, Yamunâ, Yugâdharinî, Yaksinî, Yogayuktâ,Yaksarâjaprasûtinî, Yâtrâ, Yâna bidhanajñâ, Yaduvans’asamudbhavâ, Yakârâdi-Ha Kârântâ, Yâjusî, Yajñâ rûpinî, Yâminî, Yoganiratâ. Yâtudhâna, bhayamkarî,Rukminî, Ramanî, Râmâ, Revatî, Renukâ, Ratî, Raudrî, Raudrapriyâkârâ Râma mâtâ,Ratipriyâ, Rohinî, Râjyadâ, Revâ, Rasâ, Râjîvalochanâ, Râkes’î, Rûpasampannâ,Ratnasimhâs’anasthitâ, Raktamâlyâmbaradharâ, Raktagandhânu lepanâ, Râja hamsasamârûdhâ, Rambhâ,
 
 
 

Raktavalipriyâ, Ramanîyayugâdhârâ, Râjitâkhilabhûtalâ, Rurucharmapari-dhânâ, Rathinî, Ratnamâlikâ, Roges’î, Rogas’amanî, Râvinî, Romaharsinî,Râmachandra padâ Krântâ, Ravanachchhedakârinî, Ratnavastra parichchhinvâ, Rathasthâ, Rukma bhûsanâ, Lajjâdhidevatâ, Lolâ, Lalitâ, Lingadhârinî, Laksmî, Lolâ, Luptavisâ, Lokinî,Lokavis’rutâ, Lajjâ, Lambodarî, Lalanâ, Lokadhârinî Varadâ, Vanditâ, Vidyâ, Vaisnavî, Vimalâkriti, Vârâhî, Virajâ, Varsâ, Varalaksmî, Vilâsinî, Vinatâ, Vyomamadhyasthâ, Vârijâsanasamsthitâ, Vârunî, Venusambhutâ, Vîtihotrâ, Virûpinî, Vâyumandalamadhyasthâ, Visnurûpâ, Vidhikriyâ, Visnupatnî, Visnumatî, Vis’âlâksi, Vasundharâ, Vâmadevapriyâ, Velâ,Vajrinî, Vasudohinî, Vedâksaraparîtâmgî, Vâjapeya-phalapradâ, Vâsavî, Vâmajananî, Vaikunthanilayâ, Varâ, Vyâsapriyâ Varmadharâ, Vâlmîkiparisevitâ, S’akambharî, S’ivâ, S’antâ, S’aradâ, S’aranâgati, S’âtodarî, S’ubhâchârâ, S’umbhâsuramardinî, S’obhâbati, S’ivâkârâ, S’amkarârdhas’arîrini, S’honâ, S’ubhâs’ayâ, S’ubhrâ, S’irahsandhânakârinî, S’arâvatî, S’arânandâ, S’arajjyotanâ, S’ubbânanâ, S’arabhâ, S’ûlinî, S’uddhâ, S’abarî, S’ukavâhanâ, S’rîmatî, S’rîdharânandâ, S’ravanânandadâyinî, S’arvânî, S’arbharîvandyâ, Sadbhâsâ, Sadritupriyâ, Sadâdhârasthitâdevî, Sanmukhapriyakârinî, Sadamgarûpasumati, Surâsuranamaskritâ, Sarasvatî, Sadâdhârâ, Sarvamangalakârinî, Sâmagânapriyâ, Sûksmâ, Sâvitrî, Sâmasambhavâ, Sarvavâsâ, Sadânandâ, Sustanî, Sâgarâmbarâ, Sarvais’yaryapriyâ, Siddhi, Sâdhubandhuparâkramâ, Saptarsimandalagatâ, Somamandalavâsinî, Sarvajñâ, Sândrakarunâ, Samânâdhikavarjitâ, Sarvottungâ, Sangahînâ, Sadgunâ, Sakalestadâ, Saraghâ, Sûryatanayâ, Sukes’î, Somasamhati, Hiranyavarnâ, Harinî, Hrîmkârî, Hamsavâhinî, Ksaumavastraparîtângî, Ksîrâbdhitanayâ, Ksamâ, Gâyatrî, Sâvitrî, Pârvatî, Sarasvatî, Vedagarbhâ, Varârohâ, S’rî Gâyatrî, Parâmvikâ.


 
Jai Ambey Ma !!


 

Jai Sriman Narayana !!

No comments: