Sri Panchakshara Ashtothara Sathanamavali !!

Jai Sriman Narayana !!

Om Nama Shivaya !!

Om Omkara Roopaya Nama:
Omkara Nilayaya Nama:
Omkara Beejaya Nama:
Omkara Sarasa Hamsakaya Nama:
Omkara Matha Madhyaya Nama:
Omkara Manthra Vasasey Nama:
Omkaradhwara Dhakshaya Nama:
Omkara Vedhopanishadhey Nama:
Omkara Para Sowkhyadhaya Nama:
Omkara Moorthaye Nama:
Omkara Vedhyaya Nama:
Omkara Bhooshanaya Nama:
Omkara Varna Bhedhiney Nama:
Omkara Padha Priyaya Nama:
Omkara Brahmamayaya Nama:
Omkara Madhyasthaya Nama:
Omkara Nandhanaya Nama:
Omkara Bhadraya Nama:
Omkara Vishayaya Nama:
Omkara Haraya Nama:
Omkaresaya Nama:
Omkara Thandavaya Nama:
Omkara Bhoomadhye Nama:
Omkarodhakaya Nama:
Omkara Vahnaye Nama:
Omkara Vayavey Nama:
Omkara Nabhasey Nama:
Shivaya Nama:
Nakara Roopaya Nama:
Nandividhyaya Nama:
Narasimha Garva Haraya Nama:
Nana Sastra Visharadhaya Nama:
Naveenachala Nayakaya Nama:
Nava Varanaya Nama:
Nava Sakthi Nayakaya Nama:
Nava Youvanaya Nama:
Navaneetha Priyaya Nama:
Nandi Vahanaya Nama:
Natarajaya Nama:
Nashta Shokaya Nama:
Narmalapa Visharadhaya Nama:
Nama Dhakshaya Nama:
Nayana Thraya Dharaya Nama:
Navaya Nama:
Nava Vidhi Priyaya Nama:
Navagraha Rupiney Nama:
Navyavya Bojanaya Nama:
Nakhadheesaya Nama:
Makara Rupaya Nama:
Manthrajyaya Nama:
Mahithaya Nama:
Madhura Vasa Bhoomye Nama:
Mandhara Kusuma Priyaya Nama:
Mandha Dhooraya Nama:
Manmadha Nasanaya Nama:
Manthra Vidhyaya Nama:
Manthra Sastraya Nama:
Malavimochakaya Nama:
Manonmani Pathaye Nama:
Mandhaya Nama:
Mala Dhoordhwa Shirasey Nama:
Mahostavaya Nama:
Mangalakruthaye Nama:
Mandala Priyaya Nama:
Mahadevaya Nama:
Maha Nandhaya Nama:
Maha Sathwaya Nama:
Mahesaya Nama:
Shikara Rupaya Nama:
Shivaya Nama:
Shikshitha Dhanavaya Nama:
Sithikandaya Nama:
Shiva Kanthaya Nama:
Chinmara Sukhavatharaya Nama:
Shivathma Sutha Chachukshey Nama:
Shipivishtaya Nama:
Sheetha Peethaya Nama:
Shithi Vahana Janma Bhuvey Nama:
Shishupala Vipakshendraya Nama:
Shira:Krutha Surapagaya Nama:
Shili Mukheekrutha Vishnavey Nama:
Shikhi Bhoga Santhushtaya Nama:
Shivachyuthaika Bhavaya Nama:
Shiva Kethanaya Nama:
Shiva Sidhi Vasiney Nama:
Shira Chandra Bhooshanaya Nama:
Shivalayaya Nama:
Shikhamanaye Nama:
Vikara Rupaya Nama:
Vagvadhini Pathaye Nama:
Vana Panasa Vasiney Nama:
Vara Veshadharaya Nama:
Varabhaya Hasthaya Nama:
Vamachara Prayukthaya Nama:
Vama Dhakshina Hasthokthaya Nama:
Varnarchithaya Nama:
Varuni Madha Vihwalaya Nama:
Vajra Makuta Dhariney Nama:
Vahni Somarkka Nayanaya Nama:
Vasavarchithaya Nama:
Valli Natha Pitharey Nama:
Vachana Shudhhaye Nama:
Vageeshwararchithaya Nama:
Vayu Vegaya Nama:
Vasanthostava Priyaya Nama:
Vajra Sakthi Praharanaya Nama:
Vasithadhwaishta Sidhaye Nama:
Varna Bhedhiney Nama:
Yakara Rupaya Nama:
Yagadheeshwaraya Nama:
Yajur Vedharchithaya Nama:
Yath Karma Sakshiney Nama:
Yallaganivignaya Nama:
Yajamana Swaroopiney Nama:
Yadhakasa Nagaresaya Nama:
Yath Kathyayani Pathaye Nama:
Yath Vrushabha Vahanaya Nama:
Yath Karma Phaladhayakaya Nama:
Yagjakadhi Pravarthakaya Nama:
Yamanthakaya Nama:
Yavannkshara Nayakaya Nama:
Yavan Manthra Swaroopiney Nama:
Yaksha Swaroopaya Nama:
Yajangaya Nama:
Yajya Bhokthrey Nama:
Yasya Daya Sidhaye Nama:
Yath Sadhu Sangama Priyaya Nama:
Yavan Nakshtramaliney Nama:
Yavath Bhaktha Hrudhi Sthithaya Nama:
Yachaka Vesha Dharaya Nama:
Sundara Kushambika Sametha Sri Thejanishwaraya Nama:


Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!

Jai Sriman Narayana !!No comments: