Sri Bilwa Ashtothara Sathanamavali !! Part VIII !

Jai Sriman Narayana !!

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Boktharam Bhojanam Bhojyam Jetharam Jitha Manasam
Karanam Kaaranam Jishnum Eka Bilwam Shivarpanam
Om Shivaradhyaya Nama:

Kshetrajyam Kshetra Palam Cha Paradhaika Prayojanam
Vyomakesam Bheema Vesham Eka Bilwam Shivarpanam
Shiva Lalitha Vigrahaya Nama:

Bhava Ghana Madha Gunopetham Kshodhishtam Yama Nasakam
Hiranya Garbham Hemamgam Eka Bilwa Shivarpanam
Vakama Roopaya Nama:

Dhaksham Chamunda Janakam Mokshadham Mokshadhayakam
Hiranyadham Hiranyaroopam Cha Eka Bilwam Shivarapanam
Vamanga Sundaraya Nama:

Maha Shmashana Nilayam Prasanna Sphatika Prabham
Vedhashwam Vedha roopam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Vayu Vandhithaya Nama:

Sthiram Swadharma Manabham Brahmanyam Cha Kriyam Vibhum
Jagannivasam Prathamam Eka Bilwam Shivarpanam
Vak Vibudhaye Nama:

Rudraksha Mala Bharanam Rudraksha Priya Vatsalam
Rudraksha Bhaktha Samsthomam Eka Bilwam Shivarpanam
Vama Devaya Nama:

Phanidra Vilasat Kandam Bujamgabarana Priyam
Dhakshad dhwara Vinasam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Valmiki Pari Poojithaya Nama:

Nagendra Vilasath Karnam Ahindra Valayam Krutham
Muni Vandhyam Muni Shreshtam Eka Bilwam Shivarpanam
Vathoolangama Samvedhyaya Nama:

Mrugendra Charma Vasanam Muneenam Eka Jeevanam
Sarva Dhevadhi Poojyam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Varishtaya Nama:

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: