Sri Bilwa Ashtothara Sathanamavali !! Part IX !

Jai Sriman Narayana !!

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Nidhi Nesam Dhana Dheesam Apamruthyu Vinasanam
Lingam Murthim Alimghakhyam Eka Bilwam Shivarpanam
Om Varadhayakaya Nama:

Bhaktha Kalyanadham Vyastham Vedha Vedantha Samsthutham
Kalpakruth Kalpanasam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Vak Vishudhha Charithraya Nama:

Gora Pathaka Dhavagnim Janma Karma Vivarjitham
Phala Malabaranam Eka Bilwam Shivarpanam
Vatsalya Parameshwaraya Nama:

Mathanga Charma Vasanam Virad Roopa Vidharakam
Vishnu Krantham Anantham Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Varadhabaya Hasthaya Nama:

Yajya Karma Phaladhyaksham Yajya Vigna Vinasakam
Yajyesham Yajya Bhoktharam Eka Bilwam Shivarpanam
Varenyaya Nama:

Kalatheetham Trikalajyam Dushta Nigraha Karakam
Yogi Manasa Poojyam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Vasudhaya Nama:

Mahonnatham Mahakasam Mahodharam Maha Bujam
Maha Vakthram Maha Vrudhham Eka Bilwam Shivarpanam
Vasavey Nama:

Su Nethram Su Lalatam Cha Sarvam Beema Parakramam
Maheswaram Shivakaram Eka Bilwam Shivarpanam
Vadhoonyaya Nama:

Samastha Jagadhadharam Samastha Guna Paragam
Sathyam Sathya Gunopetham Eka Bilwam Shivarpanam
Vama Nayanaya Nama:

Magha Krishna Chathurthasyam Poojarthascha Jagad Guro
Durlabam Sarva Dhevanam Eka Bilwam Shivarpanam
Vama Deva Prapoojithaya Nama:


Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!

Jai Sriman Narayana !!


No comments: