Sthothras - Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Samkshepa Ramayanam – Prarthana Slokam – Lyrics and meanings


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 1-10


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 11 – 20


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 21 – 30


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 31 – 40


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 41 – 50


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 51 – 60


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings – 61 – 70


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 71 – 80


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 81 – 90


Samkshepa Ramayanam – Lyrics and meanings 91 – 100


Adithya Hrudhayam Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Apadhdhudharaka Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Vamshavrudhdhikaram Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sthuthi: by King Yudhishtira – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Durga Sapthasloki – Lyrics and meanings


Sri Durga ‘Dha’ Kara Dhvamthrishan Namamala – Lyrics and meanings


Sri Durga Chandhrakalasthuthi: by Sri Ayyappa Deekshithar – Lyrics and meanings


Sri Durga Ashtakam – Lyrics and meanings


Apadh Unmoola Sri Durga Sthothram – Lyrics and meanings


Bhramanda Mohanakhyam Durga Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Dhyanam – Lyrics and meanings


Sri Mahalakshmi Kavacham – Lyrics and meanings


Sri Siddha Lakshmi Sthothram by Eshwara – Lyrics and meanings


Aishwarya Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Devakritha Lakshmi Sthothram – Lyrics and meanings


Kanakadhara Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Kavacham Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Sthothram by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Sthavam by Lord Bhrama – Lyrics and meanings


Sri Sharadabhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Sharada Mahimna Sthava: by  Sri Nrusimhabharathi – Lyrics and meanings


Sri Mahasaraswathi Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Saraswathi Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Meenakshi Pancharathnam – Lyrics and meanings


Sri Shyamala Navarathnamala by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Kalyana Vrushti Sthava: by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Amba Navamanimala Sthothram – lyrics and meanings


Sri Thulasi Kavacha Sthothram – Lyrics and meanings


Sri Sheethala Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Yoga Meenakshi Sthuthi: by Sage Agasthya – Lyrics and meanings


Sri Tharaka Ashtakam – Lyrics and meanings


Sri Chamundeshwari Ashtothara Shathanama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

No comments: