Pradosham on 18th March, 2015 !!

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Kol Aru Thiru Pathikam - Lyrics & Its meanings:
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: