Sri Kumarasthavam !!Jai Sriman Narayana !!
Vetrivel Muruganukk Hara Aro Ara !!
Om Shanmugha Pathaye Namo Nama:
Om Shanmatha Pathaye Namo Nama:
Om Shatgreeva Pathaye Namo Nama:
Om Shatkreeda Pathaye Namo Nama:
Om Shatkona Pathaye Namo Nama:
Om Shatkosa Pathaye Namo Nama:
Om Navanidhi Pathaye Namo Nama:
Om Shubhanidhi Pathaye Namo Nama:
Om Narapathi Pathaye Namo Nama:
Om Surapathi Pathaye Namo Nama:
Om Natasiva Pathaye Namo Nama:
Om Shadakshara Pathaye Namo Nama:
Om Kaviraja Pathaye Namo Nama:
Om Thavaraja Pathaye Namo Nama:
Om Ihapara Pathaye Namo Nama:
Om Pukazhmuni Pathaye Namo Nama:
Om Jaya Jaya Pathaye Namo Nama:
Om Naya Naya Pathaye Namo Nama:
Om Manjula Pathaye Namo Nama:
Om Kunjari Pathaye Namo Nama:
Om Valli Pathaye Namo Nama:
Om Malla Pathaye Namo Nama:
Om Astra Pathaye Namo Nama:
Om Sastra Pathaye Namo Nama:
Om Shashti Pathaye Namo Nama:
Om Ishti Pathaye Namo Nama:
Om Abhedha Pathaye Namo Nama:
Om Subhodha Pathaye Namo Nama:
Om Vyuha Pathaye Namo Nama:
Om Mayura Pathaye Namo Nama:
Om Bhootha Pathaye Namo Nama:
Om Veda Pathaye Namo Nama:
Om Purana Pathaye Namo Nama:
Om Prana Pathaye Namo Nama:
Om Bhaktha Pathaye Namo Nama:
Om Muktha Pathaye Namo Nama:
Om ‘A’kara Pathaye Namo Nama:
Om ‘U’kara Pathaye Namo Nama:
Om ‘M’akara Pathaye Namo Nama:
Om Visaka Pathaye Namo Nama:
Om Adhi Pathaye Namo Nama:
Om Bhoodhi Pathaye Namo Nama:
Om Amara Pathaye Namo Nama:
Om Kumara Pathaye Namo Nama:
Om Sri Kumara Gurubhyo Namo Nama:
Ariru Thandanthol Vazhka !
Arumugam Vazhka Verpai !
Koorusei Thanivel Vazhka !
Kukkudam Vazhka Sevvel !
Yeriya Manjai Vazhka !
Yanai Than Anangu Vazhka !
Marilla Valli Vazhka !
Vazhka Seer Adiyarellam !
Vetrivel Muruganukk Hara Aro Ara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: