Ithihasa & Puranas !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 

 
 
 

 Ithihas (3)


Srimad Ramayanam

Mahabharatham

Shivarahasyam

 
 
 
 Maha Purana (1)
 
Srimad Devi Bhagavatham
 

Puranas (18)

Matsya Puranam

Markandeya Puranam

Bhavishya Puranam

Bhagavatha Puranam

Brahma Puranam

Brahmanda Puranam

Brahma Vaivarta Puranam

Vamana Puranam

Shiva Puranam

Varaha Puranam

Vishnu Puranam

Agni Puranam

Narada Puranam

Padma Puranam

Linga Puranam

Garuda Puranam

Kurma Puranam

Skandha Puranam

 

Upapuranam (18)


Sananthkumara Puranam

Narasimha Puranam

Naradeeya Puranam

Vayu Puranam

Durvassa Puranam

Kapila Puranam

Manava Puranam

Usana: Puranam

Varuna Puranam

Kalika Puranam

Samba Puranam

Nandi Puranam

Soura Puranam

Parasara Puranam

Aditya Puranam

Maheswara Puranam

Bhagavatha Puranam

Vashishta Puranam

 

Other Puranas (7)

 

Shiva Dharmotharam

Vishnu Dharmotharam

Vinayaka Puranam

Ganesa Puranam

Mudgala Puranam

Durvassa Puranam

Bhargava Puranam

 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 

 

 

 

No comments: