Dikpalakas & Prajapathis !!


Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
Dikpalakas (10)
 
Indra
Agni
Vayu
Kubera
Yama
Niruthi
Varuna
Esana
Brahma
Vishnu
 
Prajapathis (9)
 
Mareechi
Athri
Angiras
Pulastya
Pulaha
Krathu
Bhrugu
Vashishta
Daksha
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: