Ashta Veerattana Kshetram !!

 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Thirukkandiyur
 
 
 
 
 
Thiruvadhikai
 
 
 
Thirupatriyalur
 
 
 
 
Thiruvirkkudi
 
 
 
 
Thiruvamoor

 
 

 
Thirukkururkkai
 
 
 
Thirukkadavoor
 
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 

No comments: