Sri Shiva Ashtothara Sathanamavali !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Achinthyaya Nama:
Anadhyaya Nama:
Akshobhyaya Nama:
Asithangaya Nama:
Anantha Vikramaya Nama:
Asadhya Sadhakaya Nama:
Adhyaya Nama:
Aditheya Varapradhaya Nama:
Indiranatha Sevyaya Nama:
Ishwaraya Nama:
Ugraya Nama:
Ugralochanaya Nama:
Rishi Sevyaya Nama:
Ambika Nathaya Nama:
Kala Kandaya Nama:
Kalahibhooshanaya Nama:
Kali Sahayaya Nama:
Krithi Vasaya Nama:
Koodasthaya Nama:
Kanakojwala Gathraya Nama:
Karpoora Kanthi Dhawalaya Nama:
Kevala Jnana Roopaya Nama:
Kevalathma Swaroopaya Nama:
Kodi Kandharppa Sundaraya Nama:
Gadwanga Hasthaya Nama:
Gangadharaya Nama:
Gathra Vasaya Nama:
Geetha Priyaya Nama:
Goloka Vasaya Nama:
Chandrasekharaya Nama:
Chidambaresaya Nama:
Jagannathaya Nama:
Jadajoodaya Nama:
Jajwalya Manaya Nama:
Tharpana Sambreethaya Nama:
Dushta Graha Vimardhakaya Nama:
Naga Bhooshanaya Nama:
Neelakandaya Nama:
Niralamba Avalambaya Nama:
Panchasyaya Nama:
Parameswaraya Nama:
Parvathalayaya Nama:
Parvathi Nathaya Nama:
Pasa Bandha Vimochakaya Nama:
Purathanaya Nama:
Puranthakaya Nama:
Putra Rakshakaya Nama:
Poojyaya Nama:
Prana Nathaya Nama:
Prana Swaroopaya Nama:
Prana Dhayakaya Nama:
Pranarthiharaya Nama:
Prapannabhishta Dhayakaya Nama:
Pravruthi Nayakaya Nama:
Bruhath Balaya Nama:
Bruhath Nethraya Nama:
Bruhath Ishwarya Dhayakaya Nama:
Bruhath Vyoma Swaroopaya Nama:
Bruhath Ananda Dhayakaya Nama:
Bodhananda Swaroopaya Nama:
Bhavanthakaya Nama:
Baktha Vatsalaya Nama:
Binna Gnana Pravarthakaya Nama:
Bootha Nathaya Nama:
Bhoga Moksha Pradayakaya Nama:
Mahakalaya Nama:
Mahadri Sadrushaya Nama:
Masarthwaya Athmakaya Nama:
Mruthyunjayaya Nama:
Yogardra Manasaya Nama :
Yoni Mandala Madhyasthaya Nama:
Rajathadri Nivasaya Nama:
Raja Poojithaya Nama:
Lalitha Nathaya Nama:
Lakshyartha Devaya Nama:
Loka Poojithaya Nama:
Vishwanathaya Nama:
Viveka Nirmala Anandaya Nama:
Vanchitha Abhishta Phaladhaya Nama:
Vaishwanara Lochanaya Nama:
Shankaraya Nama:
Shanthaya Nama:
Shmasana Vasaya Nama:
Satru Samharaya Nama:
Shivaya Nama:
Sri Kandaya Nama:
Sarva Prakashaya Nama:
Sampath Pradhayakaya Nama:
Sarva Papa Pranasakaya Nama:
Sarva Vidhya Vinodhakaya Nama:
Sarva Loka Namaskruthaya Nama:
Sarva Roga Prasamanaya Nama:
Sarva Dharma Pradharsakaya Nama:
Sat Pravarthirathaya Nama:
Sati Priyaya Nama:
Sadhu Priyaya Nama:
Samagana Rathaya Nama:
Sarvacharayuthaya Nama:
Siddha Roopaya Nama:
Swathanthrecchaya Nama:
Sanga Varjjithaya Nama:
Sambhogananda Roopaya Nama:
Senani Janakaya Nama:
Sthirasanaya Nama:
Hari Sampoojyaya Nama:
Halasyesaya Nama:
Kshetra Vasaya Nama:
Sri Mahadevaya Nama:
(Eulogized by King Bhageertha )
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: