Sri Sarabeswara Ashtothara Sahara Namavali !!


Jai Sriman Narayana !!
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 

 
 
Om Sarabeswaraya Nama:
Ugraya Nama:
Veeraya Nama:
Bhavaya Nama:
Vishnuve Nama:
Rudraya Nama:
Bheemaya Nama:
Kruthyaya Nama:
Manyave Nama:
Paraya Nama:
Sharvaya Nama:
Shankaraya Nama:
Haraya Nama:
Kalakalaya Nama:
Mahakalaya Nama:
Mruthyuve Nama :
Nithyaya Nama:
Veerabhadraya Nama:
Sahasrakshaya Nama:
Meedushe Nama:
Mahathe Nama:
Agraya Nama:
Mahadevaya Nama:
Devaya Nama:
Shooline Nama:
Ekaya Nama:
Neelakandaya Nama :
Srikandaya Nama:
Pinakine Nama:
Anandaya Nama:
Sookshmaya Nama:
Mruthyudevaya Nama:
Paraya Nama:
Parameswaraya Nama:
Parathparaya Nama:
Pareshithre Nama:
Bhagavathe Nama:
Vishwamoorthaye Nama:
Vishnukalathraya Nama:
Vishnu Kshethraya Nama;
Bhanave  Nama:
Kaivarthaya Nama:
Kirathaya Nama:
Mahavyadhaya Nama:
Shambave Nama:
Bhairavaya Nama:
Sharanyaya Nama:
Maha Bhairava Roopine Nama:
Nrusimha Samharthre Nama:
Kalakalaya Nama:
Puraraye Nama:
Papaika Samharthre Nama:
Vishnu Maya Anthakarine Nama:
Tryambakaya Nama:
Mahesaya Nama:
Shipivishtaya Nama:
Mruthyunjayaya Nama:
Sarvanyaya Nama:
Yamaraye Nama:
Kadolkaya Nama:
Hiranyaya Nama:
Vahnirethase Nama:
Maha Pranaya Nama:
Jeevaya Nama:
Prana Bana Pravarthine Nama:
Trigunaya Nama:
Trisoolaya Nama:
Gunatheethaya Nama:
Jishnave Nama:
Yanthra Vahanaya Nama:
Yanthra Parivarthine Nama:
Chith Vyomne Nama:
Sookshmaya Nama:
Pungavadheesa Vahine Nama:
Paramaya Nama:
Vikaraya Nama:
Sarva Karana Hethave Nama:
Kapaline Nama:
Karalaya Nama:
Pathaye Nama:
Punya Keerthaya Nama:
Amoghaya Nama:
Agni Nethre Nama:
Lakshmeesaya Nama:
Sambhave Nama:
Bhishakthamaya Nama:
Chandaya Nama:
Ghora Roopine Nama:
Devaya Nama:
Deva Devaya Nama:
Bhavani Pathaye Nama:
Avyakthaya Nama:
Visokaya Nama:
Veera Dhanvane Nama:
Sarvanye Nama:
Krithivasaya Nama :
Pancharnnava Hethave Nama:
Eka Padhaya Nama:
Chandrardhamoulaye Nama:
Adhwara Rajaya Nama:
Vatsalampathaye Nama:
Yogidhyeyaya Nama:
Sathwaya Nama:
Rudraya Nama:
Paramathmane Nama:
Sarvathmane Nama:
Sarveshwarathmane Nama:
Kali Durga Sametha Veera Sarabeswara Swamine Nama:
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
Jai Sriman Narayana !!