Sri Dharma Sastha Ashtothara Sathanamavali !!


Jai Sriman Narayana !!
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 

 
 
 
 
Om Sri Mahasasthrey Nama:
Vishwa Sasthrey Nama:
Loka Sasthrey Nama:
Dharma Sasthrey Nama:
Veda Sasthrey Nama:
Kala Sasthrey Nama:
Gajadhipaya Nama:
Gajaroodaya Nama:
Ganadhyakshaya Nama:
Vyakhra Roodaya Nama:
Mahadyuthaye Nama
Gopthrey Nama:
Geervana Samsevyaya Nama:
Gathathangaya Nama:
Gadhagranye Nama:
Rik Veda Roopaya Nama:
Nakshathraya Nama:
Chandra Roopaya Nama:
Valahakaya Nama:
Durvasyamaya Nama:
Maha Roopaya Nama:
Krooa Drushtaye Nama:
Anamayaya Nama:
Trinethraya Nama:
Uthpalakaraya Nama:
Kalahanthrey Nama:
Naradhipaya Nama:
Gandendhumouli Thanayaya Nama:
Kalhara Kusumapriyaya Nama:
Madhanaya Nama:
Madhava Suthaya Nama:
Mandhara Kusumarchithaya Nama:
Mahabalaya Nama:
Mahotsahaya Nama:
Maha Papa Vinasanaya Nama:
Maha Shooraya Nama:
Maha Dheeraya Nama:
Maha Sarppa Vibooshanaya Nama:
Asi Hasthaya Nama:
Sharadharaya Nama:
Hala Haladharathmajaya Nama:
Arjunesaya Nama:
Agni Nayanaya Nama:
Ananga Madhanathuraya Nama:
Dushta Grahadhipaya Nama:
Shreedhaya Nama:
Shishta Rakshna Dheekshithaya Nama:
Kasthoori Thilakaya Nama:
Rajasekharaya Nama:
Raja Sathamaya Nama:
Rajarajarchithaya Nama:
Vishnu Putraya Nama:
Vanajadhipaya Nama:
Varshaskaraya Nama:
Vararuchaye Nama:
Varadaya Nama:
Vayu Vahanaya Nama:
Vajrakaya Nama:
Gadgapanaye Nama:
Vajra Hasthaya Nama:
Baloddhathaya Nama:
Trilokajjyaya Nama:
Athibalaya Nama:
Pushkalaya Nama:
Vruthabhavanaya Nama:
Poornadhavaya Nama:
Pushkalesaya Nama:
Pasa Hasthya Nama:
Bayapahaya Nama:
Phatkara Roopaya Nama:
Papagnaya Nama:
Pashanda Rudhirasanaya Nama:
Pancha Pandava Santhrathrey Nama:
Para Panchakshara Ashrithaya Nama:
Pancha Vakthra Suthaya Nama:
Poojyaya Nama:
Pandithaya Nama:
Parameswaraya Nama:
Bava Thapa Prasamanaya Nama:
Baktha Abhishta Pradayakaya Nama:
Kavaye Nama:
Kaveenam Adhipaya Nama:
Krupanavey Nama:
Klesha Nasanaya Nama:
Samaya Nama:
Aroopaya Nama:
Senanaye Nama:
Baktha Sampath Pradhayakaya Nama:
Vyakhra Charma Dharaya Nama:
Shooliney Nama:
Kapaliney Nama:
Venu Vadhanaya Nama:
Kalaravaya Nama:
Kambu Kandaya Nama:
Kireedadhi Vibhooshithaya Nama:
Dhoorjadaye Nama:
Veera Nilayaya Nama:
Veeraya Nama:
Veerendra Vandhithaya Nama:
Vishwaroopaya Nama:
Vrushapathaye Nama:
Vividhartha Phala Pradhaya Nama:
Dheerga Nasaya Nama:
Maha Bhahavey Nama:
Chathur Bhahavey Nama:
Jadadharaya Nama:
Sanakadi Muni Shreshta Sthuthyaya Nama:
Hari Hara Athmajaya Nama:
 
 
Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: