Sri Kamakshi Ashtothara Sathanamavali !!

 
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Kalakandyai Nama:
Tripurayai Nama:
Balayayai Nama:
Mayayai Nama:
Tripura Sundaryai Nama:
Sundaryayai Nama:
Soubhagyavathyai Nama:
Klim Karyai Nama:
Sarva Mangalayai Nama:
Iaim Karyayai Nama:
Skandha Jananyai Nama:
Parayai Nama:
Pancha Dashaksharyai Nama:
Trai Lokya Mohanathisayayai Nama:
Sarvasampoora Vallabhayai Nama:
Sarva Samkshobhanadheesayai Nama:
Sarva Soubhagya Vallabhayai Nama:
Sarvartha Sdhakadheesayai Nama:
Sarva Rakshakaradhipayai Nama:
Sarva Roaga Haradheesayai Nama:
Sarva Sidhi Pradhayayi Nama:
Sarvananda Mayadheesayai Nama:
Yogini Chakra Nayikayai Nama:
Bakthanurakthayai Nama:
Rakthangyai Nama:
Sanakaradha Sareerinyai Nama:
Pusha Baneshu Kodhanda Pasangusakarayai Nama:
Urrjwalayai Nama:
Sacchidananda Laharyai Nama:
Sri Vidhyayai Nama:
Parameswaryai Nama:
Ananga Kusumodhyanayai Nama:
Chakreswaryai Nama:
Buvaneshwaryai Nama:
Gupthayai Nama:
Guptha Dharayai Nama:
Nithyayai Nama:
Nithyaklinnayai Nama:
Madha Dravayai Nama:
Mohinyai Nama:
Paramanandayai Nama:
Kamesyai Nama:
Tharuni Kalayai Nama:
Kalavathyai Nama:
Bhagavathyai Nama:
Padma Raga Kireedayai Nama:
Raktha Vasthrayai Nama:
Raktha Booshayai Nama:
Raktha Gandhanu Lepanayai Nama:
Sougandhika Lasath Venyai Nama:
Manthrinyai Nama:
Thanthra Roopinyai Nama:
Thathwamaryai Nama:
Siddhantha Pura Vasinyai Nama:
Srimathyai Nama:
Chinmayai Nama:
Devyai Nama:
Koulinyai Nama:
Paradevathayai Nama:
Kaivalya Rekhayai Nama:
Vasinyai Nama:
Sarveshwaryai Nama:
Sarva Mathrukayai Nama:
Vishnuswashrey Nama:
Vedamaryai Nama:
Sarva Sambath Pradhayinyai Nama:
Kimkari Bootha Geervanyai Nama:
Sudhavapi Vinodhinyai Nama:
Manipoora Samaseenayai Nama:
Anahathabja Vasinyai Nama:
Vishuddhi Chakra Nilayayai Nama:
Anjya Padma Nivasinyai Nama:
Ashta Thrisath Kala Moorthyai Nama:
Sushumna Dhwara Madhyagayai Nama:
Yogiswara Manodhyeyayai Nama:
Para Brahma Swaroopinyai Nama:
Chathurbujayai Nama:
Chandra Koodayai Nama:
Puranagama Roopinyai Nama:
Omkaryai Nama:
Vimalayai Nama:
Vidhyayai Nama:
Pancha Pranava Roopinyai Nama:
Bootheshwaryai Nama:
Boothamaryai Nama:
Pancha Sath Peeda Roopinyai Nama:
Shodasanyasa Maharoopinyai Nama:
Kamakshyai Nama:
Dasa Mathrukayai Nama:
Adhara Sakthyai Nama:
Arunayai Nama:
Lakshmyai Nama:
Tripura Bhairavyai Nama:
Raha: Pooja Sama Lolayai Nama:
Raho Yanthra Swaroopinyai Nama:
Trikona Madhya Nilayayai Nama:
Bindu Mandala Vasinyai Nama:
Vasu Kona Puravasayai Nama:
Dasaradhwaya Vasinyai Nama:
Chathur Dasara Chakrasthayai Nama:
Vasu Padma Nivasinyai Nama:
Swarabja  Pathra Nilayayai Nama:
Vrundhathraya Vasinyai Nama:
Chathrasra Swaroopasyayai Nama:
Nava Chakra Swroopinyai Nama:
Maha Nithyayai Nama:
Vijayayai Nama:
Sri Raja Rajeshwaryai Nama:
 
 Jai Ambey Ma !!
 
Jai Sriman Narayana !!
 


No comments: