Sri Lalitha Tripurasundari Ashtothara Sathanamavali !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
 
 
Om Sri Lalitha Tripurasundaryai Nama:
Shiva Shakthyai Nama:
Gnana Shakthyai Nama:
Mooladharaika Nilayayai Nama:
Maha Shakthyai Nama:
Maha Saraswatha Pradhayai Nama:
Maha Karunyadhayai Nama:
Mangala Pradhyayai Nama:
Meenakshyai Nama:
Moha Nasinyai Nama:
Kamakshyai Nama:
Kalyaniyai Nama:
Kalavathyai Nama:
Kavi Priyayai Nama:
Kala Roopayai Nama:
Kulanganayai Nama:
Kala Ratriyai Nama:
Kushta Roga Harayai Nama:
Kala Malayai Nama:
Kapali Preethidhayinyai Nama:
Balayai Nama:
Bana Dharinyai Nama:
Baladhithya Sama Prabhayai Nama:
Bindu Nilayayai Nama:
Bindu Roopayai Nama:
Brahma Roopinyai Nama:
Vana Durgayai Nama:
Vaishnavyai Nama:
Vijayayai Nama:
Veda Vedhyayai Nama:
Vidhyavidhya Swaroopinyai Nama;
Vidhya Dharayai Nama:
Vishwamaryai Nama:
Veda Moorthyai Nama:
Veda Sarayai Nama:
Vak Swaroopayai Nama:
Vishwa Sakshinyai Nama:
Vishwa Vedhyayai Nama:
Vijyana Gana Roopinyai Nama:
Vageeswaryai Nama:
Vak Vibhuthi Dhayinyai Nama:
Vama Marga Pravarthinyai Nama:
Vishnu Mayayai Nama:
Rakshakaryai Nama:
Ramyayai Nama:
Ramaneeyayai Nama:
Rakendhu Vadhanayai Nama:
Raja Raja Nishevithayai Nama:
Ramayai Nama:
Raja Rajeshwaryai Nama:
Rakshakaryai Nama:
Dhakshayinyai Nama:
Daridrya Nasinyai Nama:
Dukka Samanayai Nama:
Devyai Nama:
Dayakaryai Nama:
Durgayai Nama:
Dushta Samnyai Nama:
Nandinyai Nama:
Nandi Suthayai Nama:
Dakshayai Nama:
Dakshinamoorthi Roopinyai Nama:
Jayanthyai Nama:
Jayapradhayai Nama:
Jatha Vedhasey Nama:
Jagath Priyayai Nama:
Gnana Priyayai Nama:
Gnana Vijyana Karinyai Nama:
GnaneshwaryaiNama:
Gnana Gamyayai Nama:
Ajyana Dhwamsinyai Nama:
Gnana Swaroopinyai Nama:
Yoga Nidrayai Nama:
Yaksha Sevithayai Nama:
Tripureswaryai Nama:
Trimoorthaye Nama:
Tapaswinyai Nama:
Sathyayai Nama:
Sarva Vandhithayai Nama:
Sathya Prasadhinyai Nama:
Sachidhanandha Roopinyai Nama:
Sathyayai Nama:
Manikya Ratnabharayai Nama:
Mayoora Kethu Jananyai Nama:
Malayachala Putrikayai Nama:
Hamsaroopinyai Nama:
Samagana Priyayai Nama:
Sarva Mangala Dhayinyai Nama:
Sarva Shatru Nibarhinyai Nama:
Sada Shiva Manoharayai Nama:
Sarvajyayai Nama:
Sarva Shakthi Swaroopinyai Nama:
Shankara Vallabhayai Nama:
Shivangaryai Nama:
Sharvanyai Nama:
Kalaroopinyai Nama:
Sri Chakra Madhyagayai Nama:
Vidhya Thanavey Nama:
Mantra Thanavey Nama:
Yoga Lakshmyai Nama:
Raja Lakshmyai Nama:
Mahalakshmyai Nama
Maha Saraswthyai Nama:
Brahma Vishnu Shivathmikayai Nama:
Karthyayanyai Nama:
Durga Devyai Nama:
Mahishasura Mardhinyai Nama:
Sri Lalitha Parameswaryai Namo Nama:
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 

No comments: