Sri Durga Ashtothara Sathanamavali !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 

 
 
 
Om Devyai Nama:
Durgayai Nama:
Tribuvaneshwaryai Nama:
Yasodha Garbha Samboothayai Nama:
Narayana Vara Priyayai Nama:
Nandagopa Kulajathayai Nama:
Mangalyayai Nama:
Kula Vardhinyai Nama:
Kamsa Vidravana Karyai Nama:
Asura Kshayagaryai Nama:
Shilathala Vinikshipthayai Nama:
Akasa Gaminyai Nama:
Vasudeva Patniyai Nama:
Divya Malambharadharayai Nama:
Gadga Kedaka Dharinyai Nama:
Shivayai Nama:
Papa Dharinyai Nama:
Varadhayai Nama:
Krishnayai Nama:
Kumaryai Nama:
Brahmadharinyai Nama:
Balarka Sadrusakarayai Nama:
Poorna Chandra Nibhananayai Nama:
Chathurbujayai Nama:
Chathu Vakthrayai Nama:
Peenashroni Payodharayai Nama:
Mayoora Picchavalayayai Nama:
Keyurangadha Dharinyai Nama:
Krishnaccha Visamayai ama:
Krishnayai Nama:
Sangarshana Samanayai Nama:
Indra Dhwaja Sama Bhahudharinyai Nama:
Pathra Dharinyai Nama:
Pankaja Dharinyai Nama:
Ghanda Dharinyai Nama:
Pasa Dharinyai Nama:
Dhanur Dharinyai Nama:
Maha Chakra Dharinyai Nama:
Vividhayudha Dharayai Nama:
Kundala Poorna Vibhooshithayai Nama:
Chandra Visphuritha Mukha Virajithayai Nama:
Mukuda Virajithayai Nama:
Shikhi Piccha Dhwaja Virajithayai Nama:
Kaumara Vrathadharayai Nama:
Tridhiva Pavayithrai Nama:
Tri Dhasa Poojithayai Nama:
Mahishasura Mardhinyai Nama:
Prasannayai Nama:
Sura Shreshtayai Nama:
Shivayai Nama:
Jayayai Nama:
Vijayayai Nama:
Samgrama Jayapradhayai Nama:
Varadhayai Nama:
Vindhya Vasinyai Nama:
Kalyai Nama:
Kaivalya Phalapradhyai Nama:
Maha Kalyai Nama:
Sudha Priyayai Nama:
Mamsa Priyayai Nama:
Pasu Priyayai Nama:
Boothanusruthayai Nama:
Varadhayai Nama:
Kamacharinyai Nama:
Papa Harinyai Nama:
Keerthiyai Nama:
Kriyayai Nama:
Dhruthyai Nama:
Sidhhyai Nama:
Hriyayai Nama:
Vidhyai Nama:
Santhathyai Nama:
Mathyai Nama:
Sandhyayai Nama:
Ramayai Nama:
Prabhayai Nama:
Nidrayai Nama:
Jyostnayai Nama:
Kanthyai Nama:
Kshamayai Nama:
Bandhana Nasinyai Nama:
Mohanasinyai ama:
Putrapamrutyu Nasinyai Nama:
Dhanakshya Nasinyai Nama:
Vyadhi Nasinyai Nama:
Mrutyu Nasinyai Nama:
Baya Nasinyai Nama:
Padma Pathrakshyai Nama:
Durgayai Nama:
Saranyayai Nama:
Bakthavalsalayai Nama:
Soukhyadhayai Nama:
Arogyadhayai Nama:
Rajyadhayai Nama:
Ayurdhayai Nama:
Vapurdhayai Nama:
Suthathayai Nama:
Pravasa Rakshikayai Nama:
Samgrama Rakshikayai Nama:
Nagara Rakshikayai Nama:
Shakthru Sangada Rakshikayai Nama:
Adavi Durga Kanthara Rakshikayai Nama:
Sagara Giri Rakshikayai Nama:
Sarva Karya Sidhhi Pradhayikayai Nama:
Durga Parameshwaryai Nama:
 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: