Sri Sankara Acharya Ashtothara Sathanamavali !!


Jai Sriman Narayana !!

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!


Om Sri Sankraracharyaya Varyaya Nama:
Brahma Gnana Pradayakaya Nama:
Agnana Timiradityaya Nama:
Su Gnanambudhi Chandramasey Nama:
Varashrama Pratishtathrey Nama:
Srimathey Nama:
Mukthipradhayakaya Nama:
Shishyopadesha Nirathaya Nama:
Bakthabhishta Pradhayakaya Nama:
Sukshma Thathwa Rahasyanjnaya Nama:
Karya Karya Prabodhakaya Nama:
Gnana Mudranchithakaraya Nama:
Shishyahruthapa Harakaya Nama:
Parivrajyasramodhartrey Nama:
Sarva Thanthra Svanthathradhiye Nama:
Advaita Sthapanacharyaya Nama:
Sakshakth Sankara Roopabruthey Nama:
Shanmatha Sthapana Acharyaya Nama:
Thrayimarga Prakashakaya Nama:
Veda Vedanta Thathwagnanaya Nama:
Durvadimata Khandanaya Nama:
Vairagya Nirataya Nama:
Santaya Nama:
Samsararnavatarakaya Nama:
Prasanna Vadanambhojaya Nama:
Paramartha Prakasakaya Nama:
Purana Smruthi Saranjnaya Nama:
Nithya Thrupthaya Nama:
Mahathey Nama:
Suchaye Nama:
Nitya Anandaya Nama:
Nirathankaya Nama:
Nissangaya Nama:
Nirmalatmakaya Nama:
Nirmamaya Nama:
Nirahankaraya Nama:
Vishwa Vandhya Padambujaya Nama:
Satwa Pradhayakaya Nama:
Sad Bhavaya Nama:
Sankhyathitha Gunojwalaya Nama:
Anaghaya Nama:
Sara Hrudayaya Nama:
Sudhiye Nama:
Sarasvatha Pradaya Nama:
Sathyathmaney Nama:
Punya Seelaya Nama:
Sankhyayoga Vichakshanaya Nama:
Taporasaye Nama:
Maha Thejasey Nama:
Gunatraya Vibhaga Vidhey Nama:
Kalighnaya Nama:
Kala Dharmajnaya Nama:
Thamo Guna Nivarakaya Nama:
Bhagavathey Nama:
Bharatijetrey Nama:
Saradahvana Panditaya Nama:
DharmaDharmavibhagajnaya Nama:
Lakshya Bheda  Pradarsakaya Nama:
Nadabindu Kalabhinjnaya Nama:
Yogi Hruth Padma Bhaskaraya Nama:
Atindriya Jnana Nidhaye Nama:
Nitya Nitya Vivekavathey Nama:
Chit Anandaya Nama:
Chinmayatmaney Nama:
Parakaya Pravesakrutey Nama:
Amanusha Charitradhayaya Nama:
Kshema Dhayiney Nama:
Kshamakaraya Nama:
Bhavyaya Nama:
Bhadrapadaya Nama:
Bhurimahiney Nama:
Vishwa Ranjakaya Nama:
Swaprakashaya Nama:
Sadadharaya Nama:
Vishwa Bhandavey Nama:
Subhodayaya Nama:
Visala Kirtaye Nama:
Vagisaya Nama:
Sarva Loka Hithothsukaya Nama:
Kailasa Yatra Samprapta Chandramoul Prapujakaya Nama:
Kanchyam Sri Chakrarajakhya Yantra Sthapanadikshithaya Nama:
Sri Chakrathmakatatanka Poshithamba Manorathaya Nama:
Sri Brahmasutropanishad Bhashyadhi Grantha Kalpakaya Nama:
Chaturdik Chaturamnaya Prathishtathrey Nama:
Maha Mataye Nama:
Dvisapthatimatochetrey Nama:
Sarva Digvijaya Prabhavey Nama:
Kashaya Vasanopethaya Nama:
Bhasmodhoolitha Vigrahaya Nama:
Gnana Athmakaika Dandadhayaya Nama:
Kamandalu Lasatkaraya Nama:
Vyasa Sandarshana Pritaya Nama:
Bhagavadpada Samjnakaya Nama:
Chatussastikalabhijnaya Nama:
Brahmarakshasa Poshakaya Nama:
Soundarya Lahari Mukhya Bahustotravidhyakaya Nama:
Sri Manmandana Mishrakhya Svayambhujaya Sannutaya Nama:
Totakacharya Sampujyaya Nama:
Padma Padarchitanghrikaya Nama:
Hastamalaka Yogindra Brahmajnana Pradayakaya Nama:
Suresvaradishat Shishya Sanyasasrama Dayakaya Nama:
Nirvyaja Karuna Murthaye Nama:
Jagat Pujyaya Nama:
Jagad Guruvey Nama:
Bheripataha Vadyadi Raja Lakshana Lakshithaya Nama:
Sakrutsmarana Santhushtaya Nama:
Sarvajnaya Nama:
Jnana Aanandayakaya Nama:
Sri Sankara Bhagavathpadh Acharyobhyo Nama:

 Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!

Jai Sriman Narayana !!

No comments: