Sri Tulsi Ashtothara Sathanamavali !!
Jai Sriman Narayana !!

.

Om Thulsiye Nama:
Pavanyai Nama:
Poojyayai Nama:
Vrindavana Nivasinyai Nama:
Gnana Dathryai Nama:
Gnana Mayayai Nama:
Nirmalayai Nama:
Sarva Poojithayai Nama:
Sathyai Nama:
Pavithrayai Nama:
Vrindhayai Nama:
Ksheerabhdhi Madanothbhavayai Nama:
Krishna Varnayai Nama:
Roga Hantryai Nama:
Thrivarnyai Nama:
Sarva Kamadhayai Nama:
Lakshmi Sakhiyai Nama:
Nithya Sudhhayai Nama:
Shudhhai Nama:
Boori Pavanyai Nama:
Hari Dhyanaika Nirathayai Nama:
Hari Padha Krithalayayai Nama:
Pavithra Roopinyai Nama:
Dhanyayai Nama:
Sugandhinyai Nama:
Amruthoth Bhavayai Nama:
Suroopa Arogyadhayai Nama:
Thushtayai Nama:
Sakthi Thrithaya Roopinyai Nama:
Dhevyai Nama:
Deva Rishi Samsthuthayai Nama:
Kanthayai Nama:
Vishnu Mana Priyayai Nama:
Bootha Vethala Bheethignai Nama:
Maha Pathaka Nasinyai Nama:
Manoratha Pradhayai Nama:
Medhayai Nama:
Kanthayai Nama:
Vijaya Dhayinyai Nama:
SankhaChakra Gadha Padma Dharinyai Nama:
Kama Roopinyai Nama:
Apa Varga Pradhayai Nama:
Shyamayai Nama:
Krusha Madhyayai Nama”
Sukeshinyai Nama:
Vaikunda Vasinyai Nama:
Nandhayai Nama:
Bimboshtyai Nama:
Kokila Swaraya Nama:
Kapilayai Nama:
Nimnaga Janma Bhoomyai Nama:
Ayushya Dhayinyai Nama:
Vana Roopayai Nama:
Dukka Nasinyai Nama:
Avikarayai Nama:
Chathur Bujayai Nama:
Garuth Vahanayai Nama:
Santhayai Nama:
Dhanthayai Nama:
Vigna Nivarinyai Nama:
Sri Vishnu Moolikayai Nama:
Pushtyai Nama:
Trivarga Phaladhayinyai Nama:
Maha Sakthyai Nama:
Maha Mayayai Nama:
Lakshmi Vani Supoojithayai Nama:
Sumangalya Archana Preethayai Nama:
Sowmangalya Vivardhinyai Nama:
Chathurmasya Utsava Aradhyayai Nama:
Vishnu Sanidhya Dhayinyai Nama:
Utthana Dwadashi Poojayai Nama:
Sarva Deva Poojithayai Nama:
Gopi Rathi Pradhayai Nama:
Nithyayai Nama:
Nirgunayai Nama:
Parvathi Priyayai Nama:
Apa Mrutyu Harayai Nama:
Radha Priyayai Nama:
Mruga Vilochanayai Nama:
Amlanayai Nama:
Hamsa Gamanayai Nama:
Kamalasana Vandhithayai Nama:
Booloka Vasinyai Nama:
Shudhhayai Nama:
Rama Krishnadhi Poojithayai Nama:
Seetha Poojyayai Nama:
Rama Mana Priyayai Nama:
Nandhana Samsthithayai Nama:
Sarva Theerthamayai Nama:
Mughdhayai Nama:
Loka Srushti Vidhayinyai Nama:
Prathar Drushtyayai Nama:
Kwani Hanthryai Nama:
Vaishnavyai Nama:
Sarva Sidhhidhayai Nama:
Narayanyai Nama:
Santhathi Dhayai Nama:
Moolamruthari Pavanyai Nama:
Asoka Vanika Samsthayai Nama:
Seetha Aradhyayai Nama:
Nirashrayayai Nama:
Gomathi Sarayu Theera Shobithayai Nama:
Kudilalakayai Nama:
Apathra Bhakshya Papagnai Nama:
Dana Dheya Vishudhhi Dhayai Nama:
Sruthi Dharana Supreethayai Nama:
Shubhadhayai Nama:
Sarveshta Dhayinyai Nama:

Jai Sriman Narayana !!

No comments: