Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - XVIII !!

Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Sarga: 9
Sakhi Santhi Bodhanam

Tham Adha Manmatha Khinnam
Rathi Rasa Bhinnam Vishadha Sampannam
Anu Chinthitha Hari Charitham
Kalahantharitham Uvacha Rahasi SakhiAshtapadi - 18
Yadhukula Kambodhi - Adi

Harirabi Sarathi Vahathi Madhu Pavaney
Kimapara Madhika Sukham Sakhi ! Bhavaney
Madhavey Ma Kuru Manini!
Manamaye Sakhi
Madhavey Ma Kuru Manini!

Thala Phaladhapi Guru Mathi Sarasam
Kimu Viphalee Kurushey Kucha Kalasam
Madhavey Ma Kuru Manini!

Kathi Na Kathithamidham Anu Padham Achiram
Ma Parihara Hari Mathisaya Ruchiram
Madhavey Ma Kuru Manini!

Kimathi Visheedhasi Rodhishi Vikala
Vihasathi Yuvathi Sabha Thava Sakala
Madhavey Ma Kuru Manini!

Mrudhu Nalini Dhala Seethala Sayaney
Hari Mavalokaya Saphalaya Nayaney
Madhavey Ma Kuru Manini!

Janayasi Manasi Kimathi Guru Khedham
Srunu Mama Suvachanam Anihitha Bhetham
Madhavey Ma Kuru Manini!

Harirupayathu Vadhathu Bahu Madhuram
Kimathi Karoshi Hrudaya Mathi Vidhuram
Madhavey Ma Kuru Manini!

Sri Jayadeva Banithamathi Lalitham
Sukhayathu Rasika Janam Hari Charitham
Madhavey Ma Kuru Manini!

Snighdhey Yath Parushasi Yath
Pranamathi Sthabdhasi Yadragini
Dhweshasthasi Yadhun Mukhey Vimukhatham
Yathasi Thasmin Priye
Thadhyuktham Vipareetha Karini Thava
Sree Ghanda Charcha Visham
Seethamsu Sthapano Himam Huthavaha:
Kreeda Mudho Yathana:

Anthar Mohana Mouli Ghoornana Chalan
Madhara Visramsana-
Sthabdhakarshana Lochanostava
Maha Manthra Kuramgee Drusham
Drupya Dhanava Dhooyamana Dhivisha Dhurvara
Dhukka Padham
Bramsa: Kamsaripo: Samarpayathu
Va: Sreyamsi Vamseeriva:

Ithi Sri Gita Govindhey Srugara Mahakavye
Sri Krishna Dasa Jayadeva Kruthou Kalahantharitha Varnaney
Mugdha Mukundho Nama Navama Sarga:

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!


No comments: