Sri Jayadeva Ashtapadi !! Gita Govinda Mahakvyam !! Ashtapadi XXI!!Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Bhagavad Samipyam

Haravalee Tharala Kanjana Kanji Dhama-
Manjeera Kangana Mani Dyuthi Deepithasya
Dhwarey Nikunja Nilayasya Harim Nirikshya
Vreedavathi Madha Sakhi Nija Gadha Radham
Astapadi - 21
Nattakurunji - Jampa

Manju Thara Kunja Thala Keli Sadhaney
Iha Vilasa Rathi Rabasa Hasitha Vadhaney

Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey
Kuru Murarey Mangala Sathani
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Nava Bavadha Shoka Dala Shayana Sarey
Iha Vilasa Kucha Kalasa Tharala Harey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Chala Malaya Vana Pavana Surabi Sheethey
Iha Vilasa Rasa Valitha Lalitha Geethey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Kusuma Chaya Rachitha Suchi Vasa Geyhey
Iha Vilasa Kusuma ukumara Dheyhey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Madhu Tharala Pika Nikara Ninadha Mugharey
Iha Vilasa Dasana Ruchi Ruchira Shikharey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Vithatha Bahuvalli Nava Pallava Khaney
Iha Vilasa Peena Kucha Kumbha Jakhaney
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Madhu Mudhitha Madhu Pakula Kalitharavey
Iha Vilasa Madhana Sara Rabhasa Bhavey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Vihitha Padmavathee Sukha Samajey
Banathi Jayadeva Kavi Raja Rajey
Pravisha Radhey Madhava Sameepam Pravisha Radhey

Thwam Chithena Chiram Vahanna-
Yamathisrantho Brusham Thapitha:
Kandharpena Cha Pathu Micchathi
Sudha Sambhadha Bimbadharam
Asyangam Thadhalanguru Kshana Miha
Brukshepa Lakshmi Lava-
Kreethy Dasa Ivopasevitha
Padham Bhojey Kutha Sambrama:

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!


No comments: