Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - XII !!

Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!


Radha Bhakthi Paravashyam

Atha Tham Ganthum Ashaktham
Chiram Anuraktham Latha Gruhey Drushtwa
Thatcharitham Govindhey
Manasija Mandhey Sakhi Praha

Ashtapadi - 12
Sankarabaranam - Tripuda

Pashyathi Dishi Dishi Rahasi Bavantham
Thadhadhar Madhura Madhuni Pibantham

Natha Harey Jagannatha Harey
Seedhathi Radha Vasa Gruhey
Natha Harey Jagannatha Harey

Thwadhabisarana Rabaseyna Valanthee
Pathathi Padhani Kiyanthi Chalanthee
Natha Harey Jagannatha Harey

Vihitha Vishadha Bisakisalaya Valaya
Jeevathi Paramiha Thava Rathikalaya
Natha Harey Jagannatha Harey

Muhuravalokitha Mandala Leela
Madhuripu Rahamithi Bhavana Seela
Natha Harey Jagannatha Harey

Thwaritha Mupaithi Na Kathamabi Saram
Haririthi Vadhathi Sakhi Manu Varam
Natha Harey Jagannatha Harey

Shlishyathi Chumbathi Jaladhara Kalpam
Harirupagatha Ithi Thimira Manalpam
Natha Harey Jagannatha Harey

Bavathi Vilambini Vigalitha Lajja
Vilapathi Rodhathi Vasaka Sajja
Natha Harey Jagannatha Harey

Sri Jayadeva Kaveridha Mudhitham
Rasika Janam Thanutham Athimudhitham
Natha Harey Jagannatha Harey

Vipula Pulaka Pali:
Speetha Seelkara Mantha:
Janitha Jadima Kaku
Vyakulam Vyahanranthi
Thava  Kithava Vidhathey Mandha
Kandharpa Chintham
Rasa Jaladhi Nimagna
Dhyana Lagna Mrugakshi

Angeshwabaranam Karothi Bahusa:
Pathrepi Sancharini
Praptham Thwam Pari Sankathey Vithanuthey
Shayam Chiram Dhyayathi
Ithya Kalpa Vikalpa Thalpa Rachana
Sankalpa Leela Shatha-
Vyasakthapi Vina Thwaya
Varathanur Naisha Nisham Nyeshathi

Kim Vishramasya Krishna Bhogi Bhavaney
Bandeera Boomi Ruhi
Brathar Yahi Na Drushti Gocharamitha:
Sananda Nandhaspadham
Radhaya Vachanam Thadhw Dwaga Mukhath
Nandhanthikey Gopatho
Govindasya Jayathi Sayam
Athithi Prashasthya Garbha Gira:

Ithi Sri Gita Govindhey Srugara Maha Kavye
Sri Krishna Dasa Jayadeva Kruthou Soth Kanda
Vaikundo Nama Shashta Sarga:

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!

No comments: