Sri Bilwa Ashtothara Sathanamavali !! Part IV !

Jai Sriman Narayana !!

Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara !!
Teyjomayam Maha Bheemam Umesham Basma Lepanam
Bava Roga Vinasam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Om Nandhi Vahanaya Nama:

Swargapavarga Phaladham Raghunatha Varapradam
Nagaraja Sutha Kantham Eka Bilwam Shivarpanam
Navagraha Swaroopaya Nama:

Manjeera Padukam Dwandham Shubha Lakshna Lakshitham
Phaniraja Virajam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Navyaha Vyagra Bhojanaya Nama:

Niramayam Niradharam Nissangam Nishprapanchakam
Teyjoroopam Maha Roudram Eka Bilwam Shivarpanam
Nadha Priyaya Nama:

Sarva Lokaika Pitharam Sarva Lokaika Matharam
Sarva Lokaika Natham Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Nadha Roopaya Nama:

Chtrambaram Nirabasam Vrushabeshwara Vahanam
Neelagreevam Pancha Vakthram Eka Bilwam Shivarpanam
Nama Parayana Priyaya Nama:

Raktna Kanchuka Raktnesham Ratna Kundal Manditham
Nava Ratna Keeridancha Eka Bilwam Shivarpanam
Makara Roopaya Nama:

Divya Ratnamgulam Sarpa Kandabharana Booshitham
Nana Ratna Mani Mayam Eka Bilwam Shivarpanam
Manthrajyayai Nama:

Ratnamguliya Vilasath Kara Shakha Nakha Prabham
Bakta Manasa Kesham Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Manthraya Nama:

Vamanga Bhaga Vilasath Ambika Veekshana Priyam
Pundarika Nibhaksham Cha Eka Bilwam Shivarpanam

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: