Sri Bilwa Ashtothara Sathanamavali !! Part VI !!

Jai Sriman Narayana !!

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Tryambakam Mrudam Shoolam Arishad Varga Nasakam
Digambaram Kshoba Nasam Eka Bilwam Shivarpanam
Om Maheshwaraya Nama:

Kundhendhu Sangha Dhawalam Bhaganethra Vidhoojwalam
Kalagni Rudram Sarvajyam Eka Bilwam Shivarpanam
Maha Bhahavey Nama:

Kambu Greevam Kambu Kandam Dhairyadham Dhairya Vardhakam
Shardhoola Charma Vasanam Eka Bilwam Shivarpanam
Maha Yajyaya Nama:

Jagad Ulpathi Hethum Cha Jagad Pralaya Karinam
Poorna Ananda Swaroopam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Maha Nidhaye Nama:

Swarna Kesam Cha Mahathejam Punya Sravana Keerthanam
Brahmanda Nayakam Tharam Eka Bilwam Shivarpanam
Shikara Roopaya Nama:

Mandara Moola Nilayam Mandara Kusuma Priyam
Brudharaga Priyatharam Eka Bilwam Shivarpanam
Shishteshtaya Nama:

Mahendriyam Maha Bahum Viswasa Pari Poorakam
Sulabha Sulabham Lam Yam Eka Bilwam Shivarpanam
Shithikandaya Nama:

Beejadharam Beeja roopam Nirbeejam Beeja Vrudhidham
Pareseam Beejanasam Cha Eka Bilwam Shivarpanam
Shivalayaya Nama:

Yugakarapyugadheesham Yuga Kruth Yuga Nasakam
Yugesham Yuga Nasashcha Eka Bilwam Shivarpanam
Shiva Roopaya Nama:

Durjadim Pingala Jadam Jada Mandala Manditham
Karpoora Gouram gourisham Eka Bilwam Shivarpanam
Shivanandaya Nama:


Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!

Jai Sriman Narayana !!

No comments: