Sri Hayagreeva Ashtothara Shatha Namavali: !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Hayagreevaya Nama:
 
Mahavishnuvey Nama:
 
Kesavaya Nama:
 
Madhusoodhanaya Nama:
 
Govindaya Nama:
 
Pundarikashaya Nama:
 
Vishnavey Nama:
 
Vishwambaraya Nama:
 
Haraye Nama:
 
Adithyaya Nama:
 
Sarva Vageesaya Nama:
 
Sarvadharaya Nama:
 
Sanathanaya Nama:
 
Niradharaya Nama:
 
Nirakaraya Nama:
 
Nirisaya Nama:
 
Nirupadravaya Nama:
 
Niranjanaya Nama:
 
Nishkalangaya Nama:
 
Nithya Thrupthaya Nama:
 
Niramayaya Nama:
 
Chidhanandaya Nama:
 
Sakshiney Nama:
 
Saranyaya Nama:
 
Sarvadhayakaya Nama:
 
Shrimathey Nama:
 
Lokathraya Dheeshaya Nama:
 
Shivaya Nama:
 
Saraswatha Pradhaya Nama:
 
Vedo Dharthrey Nama:
 
Veda Nidhaye Nama:
 
Veda Vedyaya Nama:
 
Purathanaya Nama:
 
Poornaya Nama:
 
Poorayithrey Nama:
 
Punyaya Nama:
 
Punya Keerthaye Nama:
 
Parathparasmai Nama:
 
Parasmai Jyothishey Nama:
 
Paresaya Nama:
 
Parakaya Nama:
 
Parasmai Nama:
 
Sakalopanishadh Vedhyaya Nama:
 
Nishkalangaya Nama:
 
Sarva Sastra Kruthey Nama:
 
Akshamala Jyanamudra Yuktha Hasthaya Nama:
 
Varapradhaya Nama:
 
Purana Purushaya Nama:
 
shreshtaya Nama:
 
sharanyaya Nama:
 
Parameshwaraya Nama:
 
Santhaya Nama:
 
Dhanthaya Nama:
 
Jithakrodhaya Nama:
 
Jithamithraya Nama:
 
Jaganmayaya Nama:
 
Jaramruthyuharaya Nama:
 
Jeevaya Nama:
 
Jayadhaya Nama:
 
Jadyanasanaya Nama:
 
Japa Priyaya Nama:
 
Japasthuthyaya Nama:
 
Japakruthey Nama:
 
Priyakruthey Nama:
 
Prabhavey Nama:
 
Vimalaya Nama:
 
Vishwaroopaya Nama:
 
Vishwagopthrey Nama:
 
Vidhi sthuthaya Nama:
 
Vidhaye Nama:
 
Vishnavey Nama:
 
Shivasthuthyaya Nama:
 
Shanthidhaya Nama:
 
Kshanthi Parakaya Nama:
 
Shreya: Pradhaya Nama:
 
Shruthimayaya Nama:
 
Shreyasam Pathaye Nama:
 
Eshwaraya Nama:
 
Achyuthaya Nama:
 
Anantharupaya Nama:
 
Pranadhaya Nama:
 
Prthvipathaye Nama:
 
Avyakthaya Nama:
 
Vyaktharoopaya Nama:
 
Sarva Sakshiney Nama:
 
Thamoharaya Nama:
 
Ajyana Nasakaya Nama:
 
Jyaniney Nama:
 
Poorna Chandra Samaprabhaya Nama:
 
Jyanadhaya Nama:
 
Vakpathaye Nama:
 
Yoginey Nama:
 
Yogisaya Nama:
 
Sarva Kamadhaya Nama:
 
Maha Mouniney Nama:
 
Maha Yoginey Nama:
 
Mounisaya Nama:
 
Shreyasam Nidhaye Nama:
 
Hamsaya Nama:
 
Parama Hamsaya Nama:
 
Vishwa Gopthrey Nama:
 
Virajey Nama:
 
Swarajey Nama:
 
Sudhha Spatika Sangasaya Nama:
 
Jada Mandala Samyukthaya Nama:
 
Adi Madhyantha Rahithaya Nama:
 
Sarva Vageeswareshaya Nama:
 
 
Jai Sriman Narayana !!
 

No comments: